دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 35، فروردین 1395 
بررسی اپیدمیولوژی تب مالت در شهرستان شهرکرد طی سال های1389تا1393

صفحه 1-7

10.29252/jmj.14.1.1

مسلم طاهری سودجانی؛ محمد حسن لطفی؛ عظیمه قادری؛ احمد رئیسی؛ مرتضی محمدزاده


اثر عصار آبی گیا مفری بر کولیت زخمی در موشها ی صحرایی ونر بالغ

صفحه 9-17

10.29252/jmj.14.1.9

سعیده احمدی نژاد


بررسی فراوانی کلونیزاسیون استرپتوکوک گروه B در زنان باردار شهرستان جهرم در سال 1393

صفحه 19-26

10.29252/jmj.14.1.19

سپیده کبیری؛ زهرا کارگر جهرمی؛ کاوس صلح جو؛ سودابه صادقی جهرمی


تغییرات بافت ریه ا ی گلبول های سفید خون تحت اثر تئولو ئن

صفحه 27-37

10.29252/jmj.14.1.27

حمید رضا عادلی؛ کبری زارع؛ نسیم نعیمی؛ مریم علمدار


ضرورت انجام اکوکاردیوگرافی در ارزیابی نوزادان مبتلا به دیسترس تنفسی بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

صفحه 39-44

10.29252/jmj.14.1.39

محمد حسین ارجمندنیا؛ پروانه صادقی مقدم؛ احمد حبیب اللهی؛ محمد آقاعلی


اثرات پیش درمان تمرین استقامتی بر استرس ناشی از دوکسورو بیسین در موش های صحرایی

صفحه 45-54

10.29252/jmj.14.1.45

ولی الله دبیدی روشن؛ شبنم جمالی


بررسی فنوتیپی و مولکولار مقاومت به بتالاکتام ها در نمونه های بالینی استافیلوکوک های کواگولاز منفی مقاوم به متی سیلین

صفحه 55-63

10.29252/jmj.14.1.55

حامد طهماسبی؛ محمد بکائیان؛ جواد ادبی


تاثیر عوامل مرتبط بر رفتار های پیشگیری کننده از سالک در بین خانواده های شهر خرامه سال 1394

صفحه 64-71

10.29252/jmj.14.1.64

حجت اله خسروانی پور؛ عباس قوام؛ عباس یزدانپناه