ضرورت انجام اکوکاردیوگرافی در ارزیابی نوزادان مبتلا به دیسترس تنفسی بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

چکیده

مقدمه: دیسترس تنفسی شایع ترین علت بستری نوزادان در بخش مراقبت های ویژه نوزادان می­باشد. افتراق سریع بین علل قلبی و غیر قلبی می­تواند سیر درمان و نتایج حاصل از آن را در نوزادان بستری تحت تاثیر قرار دهد. هدف از این مطالعه بررسی ضرورت انجام اکوکاردیوگرافی در ارزیابی نوزادان مبتلا به دیسترس تنفسی بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان می­باشد

روش کار: مطالعه به صورت گذشته نگر بر روی پرونده 349 نوزاد مبتلا به دیسترس تنفسی بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان­های ایزدی و حضرت معصومه شهر قم در سال 93، انجام شد. اطلاعات مورد نیاز از پرونده استخراج و توسط نرم افزار SPSS و آزمون های کای دو و تی تست تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: در 15% موارد، علت دیسترس تنفسی خارج ریوی و شایع ترین آن سپسیس بود. در مجموع 3/55% نوزادان اکوکاردیوگرافی شده بودند. از بین علل قلبی شایع ترین آنها به ترتیب: باز ماندن مجرای شریانی بزرگ و خیلی بزرگ (3/27%)، نقص دیواره بین بطنی بزرگ (7/22 %) و جابجایی عروق بزرگ (2/18 %) بود. توزیع جنس، نوع زایمان، فصل، مدت زمان بستری و آپگار دقیقه پنجم در بین علل قلبی و غیر قلبی اختلاف معنی داری نداشت. اما در نوزادان با علل قلبی سن هنگام بستری و سن حاملگی به طور معنی داری بیشتر بود.

نتیجه گیری: به نظر می رسد جهت تصمیم گیری برای انجام اکوکاردیوگرافی علاوه بر معیارهای دیسترس تنفسی طول کشیده و وجود سوفل، بهتر است ترم بودن نوزاد و سن نیز در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Necessity of echocardiography in evaluation of neonates with respiratory distress admitted in NICU

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Arjmandnia
  • Parvaneh Sadeghi-Moghaddam
  • Ahmad Habibollahi
  • Mohammad Aghaali

چکیده [English]

Introduction: Respiratory distress is the most frequent cause of admission in NICU. Immediate differentiate between cardiac and non-cardiac causes, could influence course of treatment. The aim of this study is to evaluate necessity of echocardiography in evaluation of neonates with respiratory distress in NICU.

Methods: This retrospective study was performed on 349 neonates admitted due to respiratory distress in the NICU of Izadi and Hazrat-e-Masoumeh hospitals in the city of Qom in 2013. Data was collected and analyzed by chi-square test and t-test using SPSS software.

Results: 15% of respiratory distress cause was extra pulmonary and most common causes were sepsis. Echocardiography was done for 55.3% of neonates. Among cardiac cause of respiratory distress, large and very large PDAs (27.3%), large ventricular septal defect (22.7%) and dTGA (18.2%) were most common causes. Gender of infant, type of childbirth, season of birth, length of hospital stay and the 5-minute Apgar score was not significantly different among cardiac and non-cardiac causes, but gestational age and age of infants was significantly higher in babies with cardiac disease.

Conclusions:

It seems, in addition to current criteria (respiratory distress and murmurs) to decide for echocardiography, term neonate and older infants should also be considered. prolonged respiratory distress and murmur, cardiac causes may be considered in.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Congenital Heart Defects
  • Echocardiography
  • Respiratory distress syndrome
  • NICU
1. Kumar A, Bhatnagar V. Respiratory distress in neonates. Indian journal of pediatrics. 2005;72(5):425-8. 2. Kliegman R, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF. Nelson textbook of pediatrics: Elsevier/Saunders; 2012. 3. Fedakar A, Aydogdu C. Clinical features of neonates treated in the intensive care unit for respiratory distress. The Turkish journal of pediatrics. 2011;53(2):173-9. 4. khalili matinzadeh z, abou alghasemi h, amir salari s, torkaman m, kavehmanesh z, shahabi aghdam a. causes and outcome of neonatal respiratory distress syndromes in nicu of baqiyatallah hospital. kowsar medical journal. 2005;10(2):143-8. 5. Koivisto M, Marttila R, Kurkinen-Raty M, Saarela T, Pokela ML, Jouppila P, et al. Changing incidence and outcome of infants with respiratory distress syndrome in the 1990s: a population-based survey. Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992). 2004;93(2):177-84. 6. Liu J, Shi Y, Dong JY, Zheng T, Li JY, Lu LL, et al. Clinical characteristics, diagnosis and management of respiratory distress syndrome in full-term neonates. Chinese medical journal. 2010;123(19):2640-4. 7. Gortner L, Tutdibi E. [Respiratory disorders in preterm and term neonates: an update on diagnostics and therapy]. Zeitschrift fur Geburtshilfe und Neonatologie. 2011;215(4):145-51. 8. Sun B, Ma L, Liu X, Gao X, Ni L. Development of neonatal respiratory and intensive care: Chinese perspectives. Neonatology. 2012;101(2):77-82. 9. Distefano G. [The newborn with cardiological problems. The dilemma between malformative and non-malformative pathology]. Minerva pediatrica. 2003;55(2):109-20. 10. Kadivar M, Kiani A, Kocharian A, Shabanian R, Nasehi L, Ghajarzadeh M. Echocardiography and management of sick neonates in the intensive care unit. Congenital heart disease. 2008;3(5):325-9. 11. Mertens L, Seri I, Marek J, Arlettaz R, Barker P, McNamara P, et al. Targeted neonatal echocardiography in the neonatal intensive care unit: practice guidelines and recommendations for training. European journal of echocardiography : the journal of the Working Group on Echocardiography of the European Society of Cardiology. 2011;12(10):715-36. 12. Haji Ebrahim Tehrani F, Borna H, Bazzaz M, Rafati S, Moradi M. Echocardiographic Evaluation in Neonates Suspected to Congenital Heart Disease in NICU. Journal of Basic and Clinical Pathophysiology. 2015;3(1):27-32. 13. Chehab G, Gerbaka B. [Echocardiography is a useful tool in neonatal intensive care settings: a Lebanese experience]. Le Journal medical libanais The Lebanese medical journal. 2003;51(4):185-91. 14. Moss S, Kitchiner DJ, Yoxall CW, Subhedar NV. Evaluation of echocardiography on the neonatal unit. Archives of disease in childhood Fetal and neonatal edition. 2003;88(4):F287-9; discussion F90-1.