دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 37، مهر 1395 
بررسی اثر دارچین بر رفع مسمومیت ناشی از سرب بر تغییرات هورمون های جنسی در موش صحرایی ماده بالغ

صفحه 1-7

10.29252/jmj.14.3.1

پروین باقرزاده


بررسی فراوانی ژن های qacA/B و smr در جدایه های بالینی استافیلوکوک های کواگولاز منفی مقاوم به متی سیلین

صفحه 8-17

10.29252/jmj.14.3.8

محمد بکائیان؛ جواد ادبی؛ حامد طهماسبی


اثرات ضد دردی کلرفنیرامین در بیهوشی موش صحرائی با ترکیب آسپرومازین- کتامین

صفحه 18-26

10.29252/jmj.14.3.18

شاهین حاجی قهرمانی؛ علی مجتهدین؛ وحید غریب خواجه


اثر یک دوره تمرین مقاومتی دایره ای به همراه عصاره یونجه بر سطوح استئوپروتگرین و فاکتور هسته ای کاپا بی در دختران لاغر

صفحه 27-34

10.29252/jmj.14.3.27

پروین فرزانگی؛ خاطره ابراهیمی؛ معصومه حبیبیان


جداسازی و کشت سلول های فیبروبلاست پوستی از نوزاد موش سوری به روشی ساده و ارزان

صفحه 35-42

10.29252/jmj.14.3.35

علیرضا خیرالله؛ مصطفی چشم پوش؛ اسما محمدی؛ ندا عبدویسی؛ حمیده قاسم پور


مقایسه دو روش PCR مستقیم و PCR با استفاده ازDNA استخراج شده توسط کیت در تعیین ژنهای tst و mecA در باکتری استافیلوکوک اورئوس

صفحه 43-51

10.29252/jmj.14.3.43

حامد طهماسبی؛ محمد بکائیان؛ مژده جهانتیغ؛ جواد ادبی


شناسایی انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم از نمونه های بالینی بیمارستان های تهران با روش های فنوتیپی وژنوتیپی و بررسی الگو حساسیت آنتی بیوتیکی آنها در سال 1394

صفحه 52-59

10.29252/jmj.14.3.52

سارا معصومی زواریانی؛ رضا میرنژاد؛ شهره زارع؛ وهاب پیرانفر؛ عذرا باقری بجستانی