اصول اخلاقی انتشار مقاله

نویسندگان عزیز به استحضار می‌رساند ارسال مصوبه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی الزامی است. بدیهی است عدم ارسال شناسه مصوبه اخلاق به معنای عدم بررسی مقاله است.