بررسی اپیدمیولوژی تب مالت در شهرستان شهرکرد طی سال های1389تا1393

نویسندگان

علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

چکیده

مقدمه: بیماری های مشترک بین انسان و دام هنوز هم یکی از مهم ترین مشکلات بهداشتی به شمار می آید.یکی از این بیماری های مشترک بین انسان و دام تب مالت می باشد که از لحاظ بهداشتی،اقتصادی و اجتماعی دارای اهمیت ویژه ای می باشد.

روش بررسی: مطالعه ی حاضر از نوع مقطعی و گذشته نگر می باشد که از اطلاعات ثبت شده  در طی سال های 1389تا 1393 در مراکز بهداشتی و آزمایشگاه های تحت پوشش شهرستان شهرکرد استفاده شد. برای تجزیه تحلیل داده از نرم افزارspssو آزمون های آماری توصیفی  و گراف های مربوطه استفاده شد.

یافته ها: پس ازبررسی  267مورد ثبت شده در طی سال های 1389تا1393مشخص شد که 3/27درصد موارد مؤنث و7/72درصد موارد مذکر بودندکه میانگین سنی برابر 46/17± 68/33 داشتند. بیشترین شغل در گیر با این بیماری مربوط به شغل دامداری و کشاورزی با فراوانی 8/38درصد و خانه داری با فراوانی 1/21درصد می باشد. تب(73%)،بی اشتهایی(46%)،دردعضلانی(3/45%)و کمردرد(4/34%) به ترتیب بیشترین فراوانی علائم بالینی را به خود اختصاص داده بودند همچنین بررسی های انجام شده برروی عوامل خطر احتمالی بیماران نشان داد که سابقه ی تماس با دام(5/75%)، مصرف شیرغیرپاستوریزه(1/40%)، مصرف پنیرغیرپاستوریزه(8/31%)، عدم واکسیناسون دام(29%) به ترتیب بیشترین فراوانی را داشتند. شیوع کلی در طی سال های 1389تا 1393 رقمی برابر 67/14مورد در صدهزار نفر بود.

نتیجه گیری:با توجه به شیوع بالای این بیماری در شهرستان شهرکرد به خصوص مناطق روستایی و فراوانی بالای استفاده از لبنیات غیر پاستوریزه لزوم آموزش به ساکنین این مناطق جهت استفاده از لبنیات به صورت پاستوریزه به چشم می خورد؛ نکته پر اهمیت دیگر همکاری بین بخشی شبکه بهداشت و درمان و شبکه دامپزشکی شهرستان در خصوص تشویق دامداران جهت واکسیناسیون دام ها می باشد که به نظر  می رسد جهت کاهش قابل توجه شیوع این بیماری امری لازم و ضروری باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Epidemiology of brucellosis in Shahr-e- Kord during the years 2010 to 2014

نویسندگان [English]

  • moslem taheri soodejani
  • mohammadhasan lotfi
  • azimeh ghaderi
  • ahmad reisi
  • morteza mohannadzadeh

چکیده [English]

Introduction: Zoonosis is common diseases between humans and animals & still considered one of the most important health problems. One of the zoonosis is brucellosis that is important in terms of health, economic and social.
Methods: This study is cross-sectional and prospective, data recorded during the years 2010 to 2014 in this city was covered health centers and laboratories. For data analysis used Spss software and was descriptive analysis and graphs.
Results: 267 cases registered in the years 2010 to 2014 revealed that 27.3% of females and 72.7% of males frequently mean age of the 33.68± 17.46 respectively. Most jobs involved with the disease of livestock and agricultural (38.8%) and household (21.1%). Respectively, fever (73%), anorexia (46%), myalgia (45.3%), back pain (34.4%) was the most common clinical signs were assigned to the investigation on the possible risk factors for patients showed that a history of contact with animals (75.5%) ,un pasteurization of milk(40.1%), un pasteurization cheese (31.8%), lack Vaccination of Animal (29%) had the highest frequency. The overall Prevalence during the years 2010 to 2014 was 14.67 per 100000 populations at risk.

Conclusion: Considering the high prevalence of the disease in this city, especially in rural areas and the high frequency of use of non-pasteurized dairy that showed is very important for this population. Another important point is cooperation between network of health and veterinary networks to encourage farmers for vaccinate livestock.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epidemiology
  • Brucellosis
  • Prevalence
  • shahr-e-kord