فرایند پذیرش مقالات

هیأت تحریریه پس از دریافت مقالات اقدام به بررسی مقاله از لحاظ ساختاری و موضوعی می نماید و چنانچه مقاله در بررسی اولیه مورد تأیید باشد، برای داوری ارسال می شود. زمان فرایند داوری (از دریافت تا پذیرش یا رد نهایی آن) 4 ماه می باشد. این مراحل به شرح زیر است:
1- پس از رسیدن مقاله به دفتر مجله، نامه ای مبنی بر اعلام وصول مقاله برای نویسنده مسئول مقاله ارسال می‌گردد.
2- برای هر مقاله رسیده به دفتر مجله، توسط سر دبیر مجله، دو  نفر از اعضاء هیئت تحریریه برای بررسی اولیه مقاله و اعلام نظر کلی در مورد ارسال مقاله جهت داوری و پیگیری روند بررسی مقاله تا آخر تعیین می‌گردد.
3- پس از کارشناسی اولیه مقاله، در صورت تأیید، مقاله برای داوران و مشاورانی که با مجله همکاری دارند ارسال می گردد.
4- پس از بررسی نظرات داور و مشاور مراتب به اطلاع نویسنده مسئول مقاله می‌رسد.
5- پس از اصلاح موارد توسط نویسنده مسئول مقاله، مقاله  باید مجددا به دفتر مجله ارسال گردد. {اصلاحات مورد نیاز باید به صورت های لایت شده مشخص شود، همچنین باید درصفحه اول فایل مقاله به داوری ها به صورت آیتم به آیتم (سوال و جواب) پاسخ داده شود} 
6- پس از طرح مقاله اصلاح شده در هیئت تحریریه در صورت توافق برای چاپ،مقاله وارد مراحل بعدی می‌گردد.
7- در صورت رد مقاله در هر یک از موارد فوق، مراتب بلافاصله به اطلاع نویسنده مسئول مقاله می رسد.
8- در کلیه موارد فوق، نام نویسنده ‌(گان) مقاله کاملا محرمانه باقی می ماند.
9- تمامی این مراحل از طریق آنلاین صورت می‌گیرد.