اهداف و چشم انداز

مجله علوم پزشکی پارس، فصلنامه علمی پژوهشی است که که پیش از این با عنوان مجله دانشگاه علوم پزشکی جهرم به صورت چاپی منتشر می شد و هم اکنون یک نشریه الکترونیکی با دسترسی آزاد و داوری تخصصی است که مقالات پژوهشی اصیل، مروری (به دعوت هیئت تحریریه)، گزارش موردی (در موارد خاص و با توجه به اهمیت موضوع) را با هدف ارتقا سطح دانش و ارائه دستاوردهای پژوهشی در حوزه های مختلف پایه و بالینی پزشکی، دندانپزشکی و پرستاری به صورت فصلنامه منتشر می کند.