تماس با ما

پیغام شما برای مدیریت نشریه ارسال شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آدرس دفتر مجله: جهرم، خیابان شهید استاد مطهری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، پردیس مرکزی، دفتر مجله علمی-پژوهشی پارس
صندوق پستی: ۴۶۱۹۹-۷۴۱۴۸  
تلفن تماس با کارشناس مجله:  ۵۴۳۳۶۰۸۷-۰۷۱

آدرس ایمیل: jahromjournal@gmali.com