تاثیر عوامل مرتبط بر رفتار های پیشگیری کننده از سالک در بین خانواده های شهر خرامه سال 1394

نویسندگان

1 شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خرامه

2 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی پیشرفته کرمان

3 دانشگاه آزاد واحد مرودشت

چکیده

مقدمه: سالک بعد از مالاریا مهمترین بیماری مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان به شمار می آید. یکی از مهمترین راهکار های اساسی جهت کنترل بیماری سالک، انجام رفتارهای پیشگیری کننده توسط اعضا ی خانواده می باشد. به دلیل آندمیک بودن بیماری سالک در خرامه این پژوهش با هدف بررسی تاثیر عوامل مرتبط بر رفتارهای پیشگیری کننده از سالک در بین خانواده های شهر خرامه در سال 1394 انجام شد.

روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که جامعه آماری کل خانواده های شهر خرامه بودند با استفاده از فرمول کوکران، 350 خانواده به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شد. ابزار استفاده شده در پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه به تایید متخصصان رسید و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 79 درصد تایید گردید. پرسشنامه ها توسط مادر خانواده تکمیل شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ورژن 16 و ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون های کای دو و آنووا استفاده گردید.

یافته ها: میانگین سن شرکت کنندگان 12/25± 36/01 بود. میانگین عملکرد مدیران شهری 10/59±13/75، میانگین عملکرد صدا و سیما 8/57±7/77و میانگین عملکرد رابطین بهداشتی10/29± 4/77 می باشد.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که عملکرد صدا و سیما، رابطین بهداشتی و مدیران شهری پایین است. صدا و سیما و رابطین بهداشتی با آموزش های مستمر و مدیران شهری با عملکرد مناسب می توانند گامی موثر در ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سالک در جامعه بردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of factors related to preventive behaviors of Cutaneous Leishmaniasis among Families of Kherameh 2015

نویسندگان [English]

  • hojat allah khosravani poor 1
  • Abbas ghavam 2
  • Abbas yazdan panah 3

چکیده [English]

Introduction: After malaria, Cutaneous Leishmaniasis is the most important parasitic disease in tropical and semitropical areas of the world. One the most effective ways of controlling Cutaneous Leishmaniasis is practicing preventive behaviors by family persons. Since of the endemic disease in Kherameh, this research performed aimed the impact of factors related to preventive behaviors of Cutaneous Leishmaniasis among families Kherameh city in 1394.

Methods: In this cross sectional descriptive-analytic study that statistical population is city Kherameh families. Using Cochran's formula 350 families were chosen as study sample. The instrument used in this research was questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by experts and the reliability was 79%. The questionnaire was completed by mothers in participating families .In order to analyze the data, using SPSS software version 16 and Spearman correlation coefficient and chi-square and ANOVA tests were used.

Results: mean and standard deviation of participants was 36/01 ± 12/25 years, Mean and standard deviation performance of City managers: 13/75 ± 10/59, Public media (TV and radio): 7/77±8/57, Mean and standard deviation performance of health volunteers was 4/77±10/29.

Conclusions: The results showed that the performance of radio and television, health volunteers and city managers is low. Public media and health volunteers with continuous training and city managers with proper operation can be an effective step in promoting preventive behaviors of Cutaneous Leishmaniasis in the population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cutaneous leishmaniasis
  • urban families Kherameh
  • preventive behaviors