دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 41، مهر 1396 
بررسی میزان شیوع وسواس فکری عملی در شهرستان جهرم

صفحه 1-8

10.52547/jmj.15.3.1

صدراله خسروی؛ علی ناصری


شیوع عفونت های انگلی درکودکان مهد کودک های شهرستان جهرم با استفاده از سه روش تشخیصی آزمایش مدفوع، اسکاچ تست و فرمالین اتر در سال 1392

صفحه 9-15

10.52547/jmj.15.3.2

وحید رحمانیان؛ علی اکبر زارعیان؛ کرامت اله رحمانیان


ارتباط بین استحکام روانی با شادکامی در ورزشکاران جانباز و معلول شهر شیراز در سال 1395

صفحه 16-23

10.52547/jmj.15.3.3

سجاد پارسایی؛ نسیم عطایی قراچه؛ ربابه رستمی


اثر حفاظتی تمرین هوازی بر اختلالات شناختی و عملکرد حرکتی موشهای صحرایی نر به دنبال ایسکمی مغزی

صفحه 24-33

10.52547/jmj.15.3.4

هادی عرفانی؛ عبدالحسین طاهری کلانی؛ نبی شمسایی


تاثیر ترکیب شیر سویا و تمرین بدنی بر تغییرات مایوژنین سرم زنان سالمند غیر فعال

صفحه 34-41

10.52547/jmj.15.3.6

رحمان سوری؛ سیروس چوبینه؛ سحابه مهدیان؛ مهسا رستگار مقدم منصوری


بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره سیانوباکتری اوسیلاتوریا

صفحه 42-48

10.52547/jmj.15.3.7

علی صالح زاده


مقایسه اثر سافرانال و کروسین بر سطح سرمی آدیپونکتین، پروفایل لیپید و گلوکز در موش های صحرایی سالم و مبتلا به دیابت نوع یک

صفحه 49-59

10.52547/jmj.15.3.8

سید دامون صدوقی