دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 39، فروردین 1396 
آلودگی خاک به تخم گونه های توکسوکارا در پارکها، مدارس ابتدایی و مهد کودک های جهرم، جنوب ایران

صفحه 1-6

10.29252/jmj.15.1.1

حسن رضانژاد؛ انیس سروستانی؛ بلال آرمند؛ عنایت الله شادمند


تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزای تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف در سال 1394 در شهر زاهدان

صفحه 7-15

10.29252/jmj.15.1.7

جواد ادبی؛ شهرام شهرکی زاهدانی؛ محمد بکائیان؛ حامد طهماسبی


بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم rs587777844 در ژن KISS1R با ناباروری در جمعیتی از زنان استان گیلان

صفحه 16-22

10.29252/jmj.15.1.16

زکیه سیاهپوش؛ حمیدرضا وزیری؛ حسین روحی


اثر کاتچین بر سطح سرمی سایتوکین‌های التهابی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و آسیب اکسیداتیو DNA بافت تخمدان در موش های صحرایی مدل سندرم تخمدان پلی کیستیک

صفحه 23-35

10.29252/jmj.15.1.23

راهله رهباریان؛ سید دامون صدوقی


بررسی تشکیل بیوفیلم در اشریشیا کلی ایزوله شده از نمونه های کلینیکی در شهرستان زاهدان

صفحه 36-42

10.29252/jmj.15.1.36

سارا جلیلیان؛ فرخ رخ بخش زمین


اثر سطوح غیرطبیعی تستوسترون بر بیان کیس پپتین در هیپوتالاموس موش صحرایی نر

صفحه 43-49

10.29252/jmj.15.1.43

محمدسعید صالحی؛ همایون خزعلی؛ فریبا محمودی؛ مهیار جان احمدی


اپیدمیولوژی عفونت های بیمارستانی در بیماران بستری در بیمارستان های شهر جهرم در سال 1395

صفحه 57-66

10.29252/jmj.15.1.57

وحید رحمانیان؛ حشمت اله شاکری؛ مسیح اله شاکری؛ کرامت اله رحمانیان؛ معصومه رحیمی


شیوع شپش سر و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان ابتدائی شهرستان جهرم در سال 1395

صفحه 50-56

محمدامین فرهمندفرد؛ سونیا مجیدی؛ کاوس صلح جو؛ مجید ارجمند؛ هادی مصلی نژاد