دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 40، تیر 1396 
اپیدمیولوژی علایم مرتبط با سل ریوی در زندانیان ساکن در زندان شهرستان جهرم- 1395

صفحه 1-8

10.29252/jmj.15.2.1

وحید رحمانیان؛ کرامت اله رحمانیان؛ حشمت اله شاکری؛ محمد علی راستگو فرد؛ الهام منصوریان؛ حسن بابائیان


بررسی ارتباط پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی 1562 C/T- در ناحیه پروموتور بر میزان ابتلا به سرطان ریه و متاستاز آن

صفحه 9-16

10.29252/jmj.15.2.9

حسین سازگار


بررسی شیوع واژینیت کاندیدیایی و باکتریایی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان در سال 1393

صفحه 17-23

10.29252/jmj.15.2.17

حسین رضایی؛ فائزه فروغی پرور؛ امیرحسین مقصود؛ محمد فلاح؛ مسعود سعیدی جم؛ محمد متینی


تغییرات سطوح کراتین کیناز و پروتئین واکنشی c در انواع ریکاوری پس از یک جلسه تمرین شبیه سازی شده وامانده ساز در مردان فوتبالیست

صفحه 24-31

10.29252/jmj.15.2.24

الله یار عرب مومنی؛ محمد مصطفی مصطفوی


بررسی کارایی فرایند انعقاد الکتریکی- شناورسازی الکتریکی با الکترودهای آلومینیم - گرافیت نمدی در حذف باکتری‌های اشرشیاکلی و سالمونلا تیفی موریوم از آب آشامیدنی

صفحه 32-46

10.29252/jmj.15.2.32

سودابه علیزاده متبوع؛ سید احمد مختاری؛ فریبا جدی؛ فاطمه عطائی؛ طیبه صادقی؛ اسرافیل عسگری


بررسی پیشگیری اولیه عوامل بیماریزای منتقله از راه خون در کادر پرستاری بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

صفحه 47-54

10.29252/jmj.15.2.47

علی خالویی؛ صالح خالویی