دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 9، خرداد 1388 
ارزیابی فعالیت ضد قارچی عصاره الکلی کلاله و سافرانول گیاه زعفران بر روی رشد کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا دابلینینسیس در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 1-9

10.29252/jmj.7.3.1

مریم رودباری؛ شهلا رودبار محمدی؛ منیره حاجی مرادی؛ مجتبی تقی زاده ارمکی؛ فاطمه قاسمی سخا؛ محمود وحیدی


استرس های شغلی و نارضایتی از کار و ارتباط آن با فاکتورهای فردی و حوادث در یکی از صنایع کشور

صفحه 10-20

10.29252/jmj.7.3.10

کمال الدین عابدی؛ محسن زارع؛ ابوالفضل برخورداری؛ غلامحسین حلوانی


تاثیر تمرینات مک انزی بر پاسخ های قلبی عروقی کارکنان بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان

صفحه 21-29

10.29252/jmj.7.3.21

احمد رضا عسکری آشتیانی؛ مسعود رودباری؛ محمد حسن رحمانی


آسیب های تصادفی ناشی از وسایل نوک تیز در کارکنان درمانی شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی جهرم 1387

صفحه 30-38

10.29252/jmj.7.3.30

محمد هاشم عبدی؛ صدیقه نجفی پور؛ سعید حمیدی زاده؛ فرزاد جمالی؛ ندی پورنوروز


شیوع پرفشاری خون و عوامل مرتبط با آن در افراد 59 ـ 30 ساله شهر جهرم

صفحه 39-47

10.29252/jmj.7.3.39

صفر زارعی؛ محمد پور احمدی؛ شیوا بیگی زاده


میزان مقاومت اسینتوباکترهای جداشده از زخم های سوختگی نسبت به سیپروفلوکساسین وبرخی از آنتی بیوتیک های مطرح دردرمان

صفحه 48-58

10.29252/jmj.7.3.48

نیما حسینی جزنی؛ همایون بابازاده؛ حمیدرضا خلخالی


ارزیابی الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی عفونت های ادراری در مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره تهران

صفحه 59-66

10.29252/jmj.7.3.59

علیرضا عبدالهی؛ میترا مهر ازما


مقایسه میزان بروز علائم فلبیت در سه روش پانسمان کاتتراسیون محیطی

صفحه 67-74

10.29252/jmj.7.3.67

علی اکبر عبدالهی؛ مهناز رضائیان؛ ناصر بهنام پور؛ علی عباسی؛ الهام مبشری