استرس های شغلی و نارضایتی از کار و ارتباط آن با فاکتورهای فردی و حوادث در یکی از صنایع کشور

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: استرس شغلی و نارضایتی از کار تأثیر مستقیم بر میزان وقوع حوادث کاری و رفتارهای ناایمن افراد دارد. امروزه محققان در صدد یافتن ارتباط بین استرس شغلی و سلامتی روانی، استرس شغلی و رضایت از شغل و هم چنین استرس شغلی و وقوع حوادث می باشند. هدف از مطالعه  حاضر، بررسی عوامل ایجاد کننده استرس و،  سنجش شدت آنها و هم چنین  سنجش میزان رضایت از کار در بین کارگران یکی از صنایع بزرگ و تعیین ارتباط آن با بروز حوادث کاری و  فاکتورهای فردی می باشد.

مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مقطعی بوده که به صورت مورد- شاهدی انجام گرفته است. جمعیت مورد مطالعه شامل 350 نفر از کارگران یکی از صنایع  بودند. افراد جامعه مورد پژوهش، چهار پرسشنامه  مرتبط با مشخصات دموگرافیک، تعیین منابع استرس زا ، واکنش در برابر استرس شغلی و رضایت شغلی را تکمیل کردند. برای تحلیل نتایج آزمون های آنالیز واریانس و خی زوجی استفاده گردید.

نتایج: میانگین امتیازات منابع استرس زا و واکنش در برابر استرس  شغلی در افراد جوان بیشتر از افراد مسن بود، اما در میزان رضایت شغلی گروه های مختلف سنی، اختلافی معنی داری مشاهده نشد. بین رضایت شغلی دو گروه مورد و شاهد اختلاف معنی داری دیده نشد. هم چنین مشخص شد که افراد مجرد استرس بیشتری در مقایسه با افراد متاهل دارند و اثر ورزش بر استرس  مفید و مثبت ارزیابی شد.

نتیجه گیری:  بین استرس و رضایت شغلی همبستگی وجود داشته و نبود رضایت شغلی می تواند سبب افزایش میزان استرس شود. هم چنین وجود ارتباط بین استرس و رضایت شغلی با حوادث کاری  و فاکتورهای فردی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The investigation of job stress and job satisfaction among workers and its relation to individual factors and non-fatal injuries

نویسندگان [English]

  • Abedi Kamal
  • Mohsen Zare
  • Barkhordari Abolfazl
  • Halvani Gholam Hossein

چکیده [English]

 Introduction: the study of job stress and dissatisfaction among people could cause to identify the reason of problems in workplaces. The objective of this study was to measure the work stress and job dissatisfaction between employees of a industry, and determine its relationship with accidents and individual factors.

Materials and Methods: This is a cross-sectional study that comprises 320 employees of an industry. 4 questionnaires including Demographic characteristics, stress frequency, stress reaction and job satisfaction were completed. Statistical analysis was performed by ONE WAY ANOVA and Chi square test.

Results: The averages of scores obtained from frequency and reaction stressor in young people was higher than older workers, but job satisfaction in all ages was the same. There was not any statistical relationship between job satisfaction and accident occurrences. Single people showed the stress more than married. Exercising had a beneficial effect on frequency and severity of stressors. 

 Conclusion: job stress and satisfaction have a correlation together and dissatisfaction can increase the stress. Also dissatisfaction and stress have a significant relationship with accident and individual factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job stress
  • Job Satisfaction
  • non-fatal injuries
  • Individual Factors