ارزیابی الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی عفونت های ادراری در مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره تهران

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

چکیده


مقدمه: عفونتهای ادراری ، یکی از شایع ترین انواع بیماری های عفونی  است. هدف این مطالعه تعیین فراوانی عوامل باکتریال ایجاد کننده عفونت ادراری و الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در مراجعین سرپائی به مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره تهران می با شد.


مواد و روش تحقیق: ازتعداد 32400نفر که شرایط ورود به مطالعه را داشتند طی 3 سال نمونه ادرار جمع آوری شد.بر روی این نمونه ها آزمایشات لازم انجام و پس از جدا سازی عامل عفو نت، آزمون حسا سیت به آنتی بیوتیک ها با روش استاندارد انجام شد.


یا فته ها : از میان 32400 نمونه واجد شرایط، نتیجه آزمایش کشت ادرار 5400 مورد (6/16%) مثبت بود. Ecoli (5/44%) و کلبسیلا پنومونیه (5/8%) شایع ترین ارگانیسم های جدا شده بودند.  Ecoli بیش ترین حساسیت را به نیتروفورانتوئین خوراکی (76%) و بیش ترین مقاومت را به کار بنی سیلین (94%) و آمپی سیلین (89%) داشت. در کل بیش ترین حساسیت برای ایمی پنم (99%) و بیش ترین مقاومت در برابر کار بنی سیلین 89% و آمپی سیلین 84% بود.


نتیجه گیری: شا یع ترین ارگانیسم های جدا شده در مطالعه حاضر، ایشرشیا کلی و کلبسیلا بود . عوامل عفونت زای اداری به فلوروکینولون ها و کوتریموکسازول بیش ترین مقاومت و به نیتروفورانتوئین و ایمی پنم بیش ترین حساسیت را داشته . در مواردی که به نتیجه کشت ادرار دسترسی نباشد و یا نمی توان منتظر جواب آن شد، این آنتی بیوتیک ها بهترین انتخاب برای شروع درمان می باشند.

کلیدواژه‌ها