میزان مقاومت اسینتوباکترهای جداشده از زخم های سوختگی نسبت به سیپروفلوکساسین وبرخی از آنتی بیوتیک های مطرح دردرمان

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه:  اسینتوباکتر، یکی ازباکترهای  بیماری زای فرصت طلب و  از مهم ترین عامل ایجادکننده عفونت های بیمارستانی محسوب می شود.  با توجه به این  که این باکتری نسبت به اغلب آنتی بیوتیک های رایج دردرمان مقاوم است، لذا درمان عفونت های  ناشی از آن  بسیار مشکل است. مطالعات مختلف حاکی از تاثیرنسبی سیپروفلوکساسین برروی اسینتوباکتراست . به علاوه تعیین میزان حساسیت نسبت به سیپروفلوکساسین درگونه های مختلف  اسینتوباکتر در طراحی درمان موفق عفونت های ناشی از باکتری مذکور بسیار مهم است . هدف از بررسی حاضر،  مطالعه میزان مقاومت اسینتوباکتر نسبت به آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین وبرخی از آنتی بیوتیک های مطرح در درمان است.

مواد و روش مطالعه: دراین بررسی مقطعی- توصیفی، 48 ایزوله باکتریایی ازنمونه زخم های سوختگی عفونی شده جمع آوری و با روش های استاندارد باکتریولوژی جداسازی وشناسایی شدند. پس ازشناسایی، آزمایش آنتی بیوگرام به منظور تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله ها انجام شد. میزان مقاومت ایزوله های اسینتوباکتر نسبت به آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین با روش رقیق سازی دارو درمحیط کشت مایع تعیین شد.

یافته ها: .   کلیه ایزوله های اسینتوباکتراز گونه بومانی تشخیص داده شدند. میانگین حداقل غلظت کشنده سیپروفلوکساسین برای کلیه ایزوله ها  1/33±9/37 میکرو گرم در سی سی بود. میزان مقاومت ایزوله ها نسبت به آنتی بیوتیک های  پیپراسیلین 9/88%، جنتامیسین 8/70%، اوفلوکساسین 8/95%، سفتی زوکسیم 75%، سفالوتین 4/60%، تیکارسیلین7/93%، کانامایسین 8/95%، ایمی پنم 6/14%، آمیکاسین52 %، کوتری موکسازول 1/79%، سفازولین 100% وکاربنی سیلین 7/93% بود. کلیه ایزوله های تحت بررسی نسبت به  آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین مقاوم بودند.یافته ها نشان دهنده مقاومت چندگانه دارویی در ایزوله های تحت بررسی بود.

بحث ونتیجه گیری:  نتایج حاصل بار دیگر اهمیت ظهور ایزوله های اسینتوباکتر مقاوم به درمان ومشکلات جدی درزمینه درمان آنتی بیوتیکی عفونت های ناشی از آن را مورد تاکید قرار می دهد و نشان می دهند که ایزوله های اسینتوباکتر مقاوم نسبت به سیپروفلوکساسین،عمدتاً نسبت به چندین آنتی بیوتیک مقاوم اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Sensitivity of Acinetobacter sp. burn isolates to Ciprofloxacin and some of other used antibiotics for treatment

نویسندگان [English]

  • Nima Hosseini Jazani
  • Homayon Babazadeh
  • HamidReza Khalkhali

چکیده [English]

Introduction: Acinetobacter sp < /em>. is usually considered to be opportunistic pathogens.  They are often multi-resistant to antibiotics, meaning that therapy and infection control are complicated. The relative effectiveness of ciprofloxacin in treatment of Acinetobacter infections has been shown in several studies, more ever detection of different susceptibilities to ciprofloxacin among Acinetobacter sp. is important for treatment of Acinetobacter infections. The aim of present study was to evaluate the sensitivity of 48 burn isolates of Acinetobacter to ciprofloxacin.

Materials and Methods: In this Descriptive Cross-sectional survey, 48 bacterial isolates were collected from burn wards of hospitals in Tehran, Iran. The isolates were further processed by the standard methods to identify as the Acinetobacter sp < /em>. The susceptibilities of isolates to different antibiotics were tested using agar disk diffusion method. Antibacterial activity of ciprofloxacin was measured by serial dilution of the antibiotic in broth media.

 Results: All the isolates were recognized as Acinetobacter baumannii. The average MBCs of ciprofloxacin against all strains of Acinetobacter sp. were 37.9 ± 33.1 μg mL-1. The rates of resistances were determined to antibiotics as follows: gentamicin 70.8%, ticarcillin 93.7%, ceftizoxime 75%, co-trimoxazole 79.1%, amikacin 52%, carbenicillin 93.7%, cefalotin 60.4%, cefazolin 100% piperacillin 88.9%, imipenem 14.6%, kanamycin 95.8%, and ofloxacin 95.8%.

Discussion and Conclusion: All of the isolates were resistant to ciprofloxacin. This data remind the worldwide emerging resistance against ciprofloxacin, and this is a serious problem in therapeutic management of Acinetobacter infections and has a local and worldwide concern since many ciprofloxacin resistant Acinetobacter isolates were also multi drug resistant strains

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotic resistance
  • Ciprofloxacin
  • Acinetobacter
  • burn infections