تاثیر تمرینات مک انزی بر پاسخ های قلبی عروقی کارکنان بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

          تمرینات مک انزی پیشنهاد شده برای ستون فقرات کمری شامل فلکسیون و اکستانسیون در و ضعیت ایستاده و خوابیده  می باشند که بیش از 20 سال است که برای درمان کمر درد استفاده می شود. اثرات قلبی عروقی تمرینات مک انزی در وضعیت خوابیده بخوبی شناخته شده اند . هدف از این مطالعه حاضر تعیین اثرات قلبی عروقی چهار تمرین مورد استفاده در تمرینات مک انزی است .منظور چه تمریناتی بوده است ؟ ( منظور همین تمرینات مک انزی هستند که در دو وضعیت ایستاده و خوابیده انجام می شوند . )


مواد و روش مطالعه

         دراین مطالعه که به صورت کارآزمایی بالینی بدون شاهد از نوع قبل و بعد بوده  و از بهمن 84 تا شهریور 85 صورت گرفته است 72 زن و مرد بدون بیماری قلبی عروقی یا قلبی ریوی با استدادکمر درد جهت انجام مطالعه انتخاب شدند . 36 زن و 36 مرد پس از محاسبه شاخص توده بدن ، به سه گروه لاغر، طبیعی و چاق تقسیم شدند و هر یک از آنها در طی چهار روز متوالی یکی از تمرینات مک انزی را انجام دادند .نمونه ها، گروه های تکرار 10 تایی، 15 تایی و 20 تایی از تمرینات فوق را با 20 دقیقه استراحت بین هر گروه از تکرار انجام دادند . ضربان قلب ، فشار خون و  ملاک کارکرد عضله قلب  قبل و بعد از هر دوره از تکرار تمرینات اندازه گیری شد.


یافته ها

               بعد از انجام یک گروه تکرار 10 تایی از تمرینات فلکسیون و اکستانسیون در وضعیت خوابیده، تغییرات همو دینامیکی بیشتر از تمرینات فلکسیون و اکستانسیون در وضعیت ایستاده بود که این تغییرات درگروه های تکرار 15 تایی و 20 تایی بیشتر خود را نشان می داد . در گروه های تکرار 20 تایی فعالیت های همو دینامیکی در میان گروه های مختلف متفاوت بود.  به عبارت دیگر این مورد درتمرین فلکسیون در  وضعیت خوابیده بیشتر از اکستانسیون در وضعیت خوابیده ، اکستانسیون در وضعیت خوابیده بیشتر ازفلکسیون در  وضعیت ایستاده و فلکسیون در وضعیت ایستاده بیشترازاکستانسیون در وضعیت ایستاده بود . هم چنین تغییرات همو دینامیکی در مردها بیشتر از زن ها و در افراد چاق بیشتراز افراد طبیعی و لاغر می باشد.


بحث و نتیجه گیری

           تمرینات مک انزی پیشنهاد شده برای ستون فقرات کمری دارای تاثیرات قلبی عروقی در افراد سالم بدون ناراحتی های قلبی عروقی و قلبی ریوی هستند . این تاثیرات نسبت به کار قلب مهم می باشند . بنابر این زمانی که این تمرینات به بیماران داده می شود  باید یک ارزیابی از فاکتورهای خطر قلبی ریوی انجام شود و ضربان قلب و فشار خون آنها در طی تمرین اندازه گیری شود 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of MCKENZIES exercises on Cardiovascular responses in khatam al_Anbia hospital personals in Zahedan

نویسندگان [English]

  • AhmadReza Askary Ashtiyani
  • Masood Rodbari
  • Mohammadhasan Rahmani

چکیده [English]

Introduction: Repetitive exercises of the type recommended by McKenzie for the lumbar spine , such as flexion and extension exercises in standing ( FIS and EIS ) and lying positions ( FIL and EIL ) , have been used in the management of low back pain for 20 years . The Cardiovascular responses of exercises that performed in a lying position are well known. Therefore , the purpose of this study was to examine the Cardiovascular effects of 4 exercises used in the Mckenzie system.

Materials and Methods:For this control trial ( before and after ) study 72 subjects without cardiovascular or cardiopulmonary disease and who were representative of people susceptible to low back pain were studied . 36 men and 36 women divided three groups ( low fat , normal ,high fat ) after determined BMI . Everyone performed 4 exercises in 4 days . Subjects performed sets of 10 , 15 and 20 repetitions of the assigned exercise , with a 20 minute rest between sets . Heart Rate , Blood Pressure , and rate-pressure product ( an index of myocardial work ) were recorded before and after each set of repetitions.

Results . After 10 repetitions , flexion and extension in lying were more hemodynamically demanding than in standing . This trend persisted for 15 and 20 repetitions , however , at 20 repetitions the hemodynamic demands were different across exercise groups ( ie , FIL > EIL > FIS > EIS ) . Hemodynamically demanding were more in men due to women  and also in high fat and due to normal and low fat ( ie:high fat>normal>low fat)

  Discussion and conclusion . Repetitive exercises of the type suggested by McKenzie for the lumbar spine can have hemodynamic effects in people with no cardiovascular or cardiopulmonary conditions . These effects may be important with respect to cardiac work , and patients for whom these exercises are indicated should have a cardiac and pulmonary risk factor assessment to determine whether heart rate and blood pressure should be monitored 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mckenzie exercises
  • Blood pressure
  • Heart Rate
  • RPP
  • Repetitions