آسیب های تصادفی ناشی از وسایل نوک تیز در کارکنان درمانی شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی جهرم 1387

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

زمینه و هدف  :  آسیب های  تصادفی ناشی از فرو رفتن اجسام نوک تیز و برنده   از مهم ترین خطرات تهدید  کننده کارکنان درمانی به شمار می رودکه می تواند باعث انتقال پاتوژن های عفونی از جمله  ویروس هپاتیت B,C   و ایدزشود. این پژوهش با هدف تعیین فراوانی  آسیبهای ناشی از وسایل نوک تیز در کارکنان درمانی بیمارستان های  دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام شده است . 

مواد و روش ها :  این پژوهش توصیفی- مقطعی  برروی 298 نفر از کارکنان درمانی شاغل در بیمارستان های پیمانیه   و  مطهری جهرم انجام شد  .  اطلاعات ازطریق پرسشنامه جمع آوری شد و با کمک نرم افزار  SPSS مورد تحلیل قرار گرفت .

یافته ها : نتایج نشان داد که  3/47 درصد   از کارکنان، دچار آسیب شغلی  ناشی از اجسام نوک تیز شده بودند که کارکنان پرستاری  با 3/ 50 درصد بیشترین سابقه آسیب  را داشتند. 4/44 درصداز  موارد آسیب با   سر سوزن بوده است  و  بیش ترین موارد بروز آسیب در  بخش اتاق عمل  ( 7/27  درصد)بود. بیش ترین میزان آسیب (56 درصد )  مربوط به شیفت  صبح  بوده همچنین 3/92 درصد از کارکنان علیه هپاتیت B  واکسینه شده بودند .

نتیجه گیری :  با توجه به میزان بالای آسیب ناشی از فرورفتن اجسام نوک تیز ، برنامه ریزی در راستای اقدامات پیشگیرانه و  برگزاری دوره ها ی آموزشی مناسب جهت کاهش  میزان آسیب شغلی در کارکنان درمانی ضروری به نظر می رسد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of Accidental injuries caused by sharp instruments among the Jahrom university of medical sciences hospitals health care workers, 2008.

نویسندگان [English]

  • MohamadHashem Abdi
  • sedeghah Najafipour
  • Saedeh Hamidizade
  • Farzad Jamali
  • Neda Pournoroz

چکیده [English]

 Introduction   : One  of the most important threats to health care staff is accidental sharp instruments injuries that may transmit  blood born pathogen such as hepatitis B,C and HIV virus  to health care staff. The main objective of this study was to determine injuries caused by sharp instruments among Jahrom university of  medical sciences hospitals health care worker

Material & methods :  In this descriptive study the total number of 298 health care staff working in Peymanieh and Motahari hospitals in Jahrom were included . A  questionnaire was designed to collect data and then the data was analyzed using SPSS software.

Results :  The data indicated that 47.3 % of the staff had a positive history of sharp instruments injuries  and the most common in juries were among the nurses (50.3%). The most causes of damage was Needle Stick injuries (44.4%) that occurred in operating room ward (27.7 %) . 56% of damages happened in the morning. Among staff  92.3%  received hepatitis B vaccine.

Conclusion: based on the findings, providing preventing measures  and continuous training course and  educational conferences to decrease such injuries in health care staff is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • needle stick injury
  • sharp equipment
  • health care worker