مقایسه میزان بروز علائم فلبیت در سه روش پانسمان کاتتراسیون محیطی

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه : روش لوله گذاری در داخل وریدی از سال 1945 صورت گرفت که مهمترین عارضه آن  وجود فلبیت است پیشگیری از فلبیت از مهمترین اهداف پزشکی است این مطالعه با هدف مقایسه میزان بروز علائم  فلبیت  در سه روش پانسمان آنژیوکت در بیماران  مرکز آموزشی و درمانی دزیانی گرگان انجام گرفت


مواد و روش ها :این تحقیق یک کارآزمایی بالینی با تعداد 205مددجوی بستری در بخش زنان مرکز آموزشی و درمانی دزیانی گرگان که 95 مددجو درگروهA تنسوبلاست و 59 مددجودر گروهB لکوپلاست  و 51 نفر در گروه C پد استریل  بصورت تصادفی قرار گرفتند، جمع آوری اطلاعات با چک لیست بوده که ابتدا اطلاعات دموگرافیک بیمارثبت شد و کاتتر وریدی به طریقه استاندارد توسط یک نفر جایگذاری و با یکی از روشهای فوق فیکس شد سپس در 24 ،36 و 48 ساعت بعد از فیکس کردن محل آنژیوکت با استفاده از مشاهده  علائم فلبیت  بررسی و ثبت شد اطلاعات  وارد نرم افزار SPSS شده و با آزمونهای اماری ناپارامتری کای دو  وخطر نسبی  مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفت.


نتایج: میانگین و انحراف معیار سنی کلیه بیماران 6/5  ± 1/26 سال بود. میزان بروز فلبیت در هر سه گروه به ترتیب در 24 ساعت اول(2/13%)  و 36 ساعت(8/28%) ودر48 ساعت(2/49%)بود.  بطوریکه هر چه از زمان فیکس کردن کاتتر می گذشت علائم فلبیت بیشتر بود  همچمین بین سه گروه از نظر وجود علائم با استفاده از آزمون کای دودر ساعات 24، 36و 48  اختلاف معنی داری نداشت ولی تنها در36 ساعت بین چسب معمولی و پد استریل تفاوت معنی دار آماری در وجود علائم فلبیت مشاهده شد.] (794/3-053/1)%95 CI ; 998 /1 = R.R [.    


نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد استفاده از هر یک از سه روش فیکس کردن آنژیوکت تفاوتی معنی داری اماری  از نظر وجود ایجاد فبلیت وجود ندارد و با توجه به هزینه،  چسب معمولی و یا چسب زخم توصیه میگردد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of three method bandage on sings phlebitis to using Intravenous Catheter

نویسندگان [English]

  • AliAkbar Abdollahi
  • Mahnaz Rezaiyan
  • Naser Behnampour
  • Ali Abbasi
  • Elham Mobasheri

چکیده [English]

  Background and Objective:  first intravenous catheter used in1945. The most important of which is phlebitis. We decided to compare the Sign of phlebitis in using handplast, leucoplast and sterile gauze bandage.

 Materials and Methods: This clinical trial study was carried out on 205(26.1± 5.6)   clients hospitalized in Deziani hospital,Gorgan fell into handplast (N=95) and leucoplast (N=59) and sterile gauze bandage(N=51)group. First a check list was used to collect demographic data .After that, the same one inserted the venous catheter for all subjects in a perfect sterile condition then placed the handplast, leucoplast and sterile gauze bandage one catheter site. After 24, 36 and 48 hours, the place was studied about the sign of phlebitis. We were non –parametric test, chi square. T test and odds ration to analyze the data.

   Results: The result shows that the rate of sign phlebitis in both groups was 13.2%(24h),28.8%(36h)and49.2%(48h).Chi-square shows that there is no significant difference between three groups in 24h,36h and 48h . But odd ration of sign phlebitis is reported in leucoplast with sterile gauze bandage espy in 36h. [R.R=1.998; CI 95 %( 1.053 - 3.794)].

Conclusion: it seems there effect of both leucoplast and handplast with sterile gauze bandage on preventing from sign phlebitis is the same

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bandage
  • Catheterization
  • Phlebitis