دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 10، شهریور 1388 
ارزشیابی آزمون تشخیصی پس از زایمان ادینبرگ

صفحه 1-6

10.29252/jmj.7.4.1

لیلی مصلی نژاد؛ سعید سبحانیان


بررسی عوارض استرپتوکیناز وریدی در بیماران بالای 70 سال متبلا به انفارکتوس حاد میوکارد

صفحه 7-14

10.29252/jmj.7.4.2

محمد شجاعی؛ محمدهاشم عبدی


بررسی انداز ه گیری های آنتروپومتری و همراهی آن با پرفشاری خون در بیماران قلبی- عروقی

صفحه 16-22

10.29252/jmj.7.4.3

زهره مظلوم؛ نجمه حجازی؛ مریم اکرام زاده


اثر تمرینات هوازی برتغییرات برخی هورمون های خون درروزه داران

صفحه 23-34

10.29252/jmj.7.4.4

اصغر نیک سرشت؛ مریم کوشکی جهرمی؛ نرجس بصیرت؛ سعید سبحانیان


بررسی شیوع پدیدۀ خود درمانی و همراهی برخی از موارد مرتبط آن در زنان باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک در سال 1387

صفحه 34-42

10.29252/jmj.7.4.5

محسن شمسی؛ اکرم اکرم بیاتی


شیوع آسیب های شغلی ناشی از سوزن در کادر پرستاری بیمارستا نهای آموزشی شهر کرمان

صفحه 43-51

10.29252/jmj.7.4.6

علی خالویی؛ عابدین ایرانپور؛ کرامت الله رحمانیان؛ صدیقه حمزه نژادی


اثر مداخله بر افزایش رضای تمندی بیماران از بخش اورژانس بیمارستا نهای دولتی شیراز

صفحه 52-61

10.29252/jmj.7.4.7

لیلا ملک مکان؛ سزانه حق پناه؛ حسین مروج؛ هرداد شریفی


گزارش یک مورد سندرم "آسم ناشی از آسپرین " به دنبال مصرف ناپروکسن

صفحه 62-68

10.29252/jmj.7.4.8

سعید حمیدی زاده؛ کمال صالحی؛ کمال بوستانی