شیوع شپش سر و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان ابتدائی شهرستان جهرم در سال 1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکیجهرم

چکیده

مقدمه: شپش سر یکی از شایع ترین آلودگی های انگلی در جهان است که باعث مشکلات جدی بهداشتی در بسیاری از جوامع به ویژه در کودکان مدارس می گردد.

این مطالعه با هدف تعیین شیوع آلودگی به شپش و بررسی فاکتورهای دخیل در اپیدمیولوژی پدیکلوزیس در دانش آموزان ابتدایی جهرم در سال 1395 انجام گرفت.

روش بررسی:این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 717 نفر از دانش آموزان ابتدائی شهرستان جهرم که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند، انجام شد.داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شدند و با آزمون آماری کای دو و آزمون توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: در بین 717 دانش آموز مورد بررسی ،49 نفر از آنها از نظر شپش سر آلوده بودند.شیوع آلودگی در پسران 2/4% و در دختران 9% بود.همه مواردآلوده ساکن شهر بودند .بیشترین موارد آلودگی در بین پایه تحصیلی سوم بود.شیوع آلودگی در دانش آموزان افاغنه به طور معنی داری بیشتر بود (05/0P<). بین متغیرهای سابقه ابتلا به شپش سر، نوع مو و دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی با ابتلا به آلودگی به شپش سر،ارتباط معنی دار آماری مشاهده شد.

نتیجه گیری: شیوع این بیماری در بین دانش آموزان جهرم 8/6% بود که با عواملی مثل عدم دسترسی کافی به خدمات بهداشتی درمانی،عدم توجه کافی به رعایت بهداشت فردی مرتبط بود.بنابراین رعایت بهداشت فردی آموزش در مورد راه های آلودگی و پیشگیری از بیماری و فراهم کردن امکانات بهداشتی می تواند در کاهش آلودگی و عوارض ناشی از آن نقش مهمی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The prevalence of pediculosis capitis and its associated risk factors in primary school students in Jahrom , 2016

نویسندگان [English]

  • mohammad amin farahmand far
  • sonya Majidi
  • Kavous Solhjoo
  • Arjmand majid
  • Hadi Mossalanejad

چکیده [English]

Introduction: Pediculosis is one of the most common parasite infections in the world. This infection is common in many countries including Iran. Pediculosis infection cause serious health problems especially in school children. The aim of this study was determining the prevalence of pediculosis infection and some associated factors in primary school students in Jahrom ,  2016-2017.

Methods: This descriptive analytic study was done on 717 primary school students of Jahrom that were chosen with multi-stage random sampling. Information was collected by using questionnaire and complete hair examination for pediculosis infection and analyzed with Chi-square test and descriptive test.

Results: Among 717 examined students, 49 were infected by pediculosis. Infection prevalence among boys was 2.4% and among girls was 9%. All infected cases were living in the city. Most infected cases were in third grade. Infection prevalence was significantly higher among Afghans (P<0.05). There was a significant relation among factors like past history of infection with pediculosis, hair quality and access to health care center with pediculosis infection.

Conclusion: Prevalence of this infection among Jahrom students was 8.6% which was associated with factors such as low access to health care centers and poor personal hygiene. Showing that personal hygiene, information about transmission and prevention ways and availability of health facilities can play an important role in decreasing infection and the complications

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pediculosis
  • epidemiology
  • students
  • Jahrom