تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزای تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف در سال 1394 در شهر زاهدان

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

چکیده

چکیده:

مقدمه:  سودموناس آئروژینوزا یکی از عوامل مهم و خطر ساز در در ایجاد عفونت های فرصت طلب می باشد. بروز مقاومت در این باکتری با توجه به شوع سودوموناس آئروژینوزا دارای اهمیت ویژه ایی می باشد. هدف از این مطالعه، تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های سودوموناس آئروژینوای تولید کنند بتالاکتامازها می باشد.

روش کار:   88 ایزوله سودوموناس آئروژینوزا از مجموع 499 نمونه که شامل ادرار، خون، زخم، ترشحات ریه و دیگر نمونه ها بود، از بیمارستانهای آموزشی شهر زاهدان در سال 94 جمع آوری شدند.  در ابتدا سویه های تولید کننده بتالاکتاماز وسیع الطیف و سپس مقاومت این سویه ها با توجه به استاندارد CLSI مورد شناسایی و با کمک تست دیسک دیفیوژن بررسی شد.

یافته ها:  در این مطالعه از مجموع 88 ایزوله سودوموناس آئروژینوزای بدست آمده، 51 ایزوله تولید کننده آنزیم بتالاکتاماز بودند. از این میان بیشترین مقاومت مربوط به سفوکسیتین و کمترین مقاومت مربوط به آزتروئونام بود. بیشترین میزان سویه های ESBL از زنان جدا شد و بین حضور سویه های مقاوم و جنسیت بیماران بیشتری در بیمارستان ارتباط معنی داری دیده شد. ارتباط معنی داری بین حضور آنتی بیوتیک های مختلف و سویه های مختلف سودوموناس آئروژینوزا دیده شد. همچنین بین ایزوله های گرفته شده از بیماران بخش های مختلف ، نوع نمونه اخد شده و باکتری جداسازی شده ارتباط معنی داری مشاهده نشد.

نتیجه گیری:  بالا بودن فراوانی سویه های سودوموناس آئروژینوای مقاوم به بتالاکتام ها ، دقت بیشتر در امر تجویز دارو و درمان عفونت های وابسته به این باکتری را طلب می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The phenotype of antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa isolates producing ESBL in Zahedan 2014

نویسندگان [English]

  • Javad Adabi
  • Shahram Shahraki Zahedan
  • mohammad bokaeian
  • Hamed Tahmasebi

چکیده [English]

Abstract

Introduction:

Pseudomonas aeruginosa is one of the most important reason of opportunistic infections. Resistance in this bacterium due to the prevalence of Pseudomonas aeruginosa is a special significance. The aim of this perusal was to determine the prevalence of antibiotic resistance in extended spectrum of beta lactamase (ESBL) strains.

Materials and Methods:

 88 isolates of P. aeruginosa from a total of 499 samples, including urine cultures, blood cultures, wounds, pulmonary secretions and other samples, were collected from hospitals Zahedan in 2014. Initially, ESBL-producing strains and then resistant strains antimicrobial susceptibility of isolates was determined using disk diffusion method according to CLSI standards.

Results:

In this study of 88 isolates of P. aeruginosa obtained were beta-lactamase-producing enzyme 51 isolates. Of these, was more resistant to Cefoxitin(30µg) and minimal resistance to Aztreonam(30µg). Most of ESBL strains were separated from women and the presence of resistant strains and gender of patients admitted to hospital were observed. A significant correlation between the presence of different antibiotics and Pseudomonas aeruginosa strains were found. Then, between isolates taken from patients in various sectors, types of customers and complying with isolated bacterium was not statistically significant(P≤0/05).

Conclusion:  

The high prevalence of multidrug antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa, more accuracy required in prescribing and treatment of infections associated with the bacteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pseudomonas aeruginosa
  • ESBL
  • Antibiotic resistance
1. Wong, Y.P., K.H. Chua, and K.L. Thong, One-step species-specific high resolution melting analysis for nosocomial bacteria detection. Journal of Microbiological Methods, 2014. 10711 (0): 133-137. 2. Lye, D.C., et al., The impact of multidrug resistance in healthcare-associated and nosocomial Gram-negative bacteraemia on mortality and length of stay: cohort study. Clinical Microbiology and Infection, 2012. 189 (5): 502-508. 6. Rumbo, C., et al., Contribution of efflux pumps, porins, and beta-lactamases to multidrug resistance in clinical isolates of Acinetobacter baumannii. Antimicrob Agents Chemother, 2013. 57(11): 5247-57. 7 8. Tsutsumi, Y., H. Tomita, and K. Tanimoto, Identification of novel genes responsible for overexpression of ampC in Pseudomonas aeruginosa PAO1. Antimicrob Agents Chemother, 2013. 57(12): 5987-93. 9. Willard, K.E., J.A. Moody, and L.R. Peterson, A general ampC active site oligonucleotide probe for gram-negative rods. Mol Cell Probes, 1991. 5(2):97-102. 11. Cholley, P., et al., Population structure of clinical Pseudomonas aeruginosa from West and Central African countries. PLoS One, 2014. 9(9): 107008. 12. Lahiri, S.D., et al., Avibactam and class C beta-lactamases: mechanism of inhibition, conservation of the binding pocket, and implications for resistance. Antimicrob Agents Chemother, 2014. 58(10):5704-13. 13. Toval, F., et al., Predominance of carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa isolates carrying blaIMP and blaVIM metallo-beta-lactamases in a major hospital in Costa Rica. J Med Microbiol, 2015. 64(Pt 1):37-43. 15. Bingen, E.H., et al., Molecular epidemiology of plasmid spread among extended broad-spectrum beta-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae isolates in a pediatric hospital. Journal of Clinical Microbiology, 1993. 31(2):179-184. 16. Lye DC, Earnest A, Ling ML, Lee TE, Yong HC, Fisher DA, et al. The impact of multidrug resistance in healthcare-associated and nosocomial Gram-negative bacteraemia on mortality and length of stay: cohort study. Clinical Microbiology and Infection. 2012;18(5):502-8. 17. Tavajjohi, Z., R. Moniri, and A. Khoeshidi, Frequency of extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) multidrug-resistance produced by Pseudomonas aeruginosa isolated from clinical and environmental specimens in Kashan Shahid Beheshti hospital during 2010-11. KAUMS Journal (FEYZ), 2011. 15(2):139-145. 18. Hemmati, F., et al., Determination of Antibiotic Resistance Profile and Frequency of Metallo-Beta- Lactamases in Pseudomonas Aeruginosa Isolates. ZUMS Journal, 2014. 22(93):77-85. 19. Aibinu I, Nwanneka T, Odugbemi T. Occurrence of ESBL and MBL in clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa from Lagos, Nigeria. Journal of American Science. 2007; 3(4):81-85. 20. Shawar RM, Macleod DL, Garber RL, Burns JL. Activities of Tobramycin and six otherantibiotics against Pseudomonas aeruginosa isolated from patients with cystic fibrosis. Antimicrobial Agent and Chemother. 1999; 43(12): 2877-80 21. Kato K, Iwai S, Kumasaka K, Horikoshi A. Survey of antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa by the Tokyo johoku association of Pseudomonas studies. J Infect Chemother. 2001 Dec; 7(4): 258-262 22. Karakoc B, Gereceker AA. In vitro activities of various antibiotics alone and in combination with amikacin against Pseudomonas aeruginosa. J Antimicrob Chemother. 1995 Oct; 36(4): 707-11 25. Mohajeri P. Determination suspceptibility and antibiotic resistance from clinical different spciemen at Kermanshah therapeutic. Kermanshah University Medical Journal. 2003; 4(39): 11-20. 26. Behera B, Mathur P, Das A, Kapil A, Sharma V. An evaluation of four different phenotypic techniques for detection of metallo-β-lactamase producing Pseudomonas aeruginosa. Indian J Med Microbiol 2008;26(12):233-7 27. Upadhyay, S., M.R. Sen, and A. Bhattacharjee, Presence of different beta-lactamase classes among clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa expressing AmpC beta-lactamase enzyme. 2010; 4(9): 20-10. 29. Rubin, J., et al., Antimicrobial resistance and genetic characterization of fluoroquinolone resistance of Pseudomonas aeruginosa isolated from canine infections. Veterinary Microbiology, 2008. 131(1–2): p. 164-172. 31. Livermore, D.M., T.G. Winstanley, and K.P. Shannon, Interpretative reading: recognizing the unusual and inferring resistance mechanisms from resistance phenotypes. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2001. 48(suppl 1): 87-102.