آلودگی خاک به تخم گونه های توکسوکارا در پارکها، مدارس ابتدایی و مهد کودک های جهرم، جنوب ایران

نویسندگان

، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ایران

چکیده

مقدمه: سندرم لارو مهاجر احشایی یک بیماری زئونوز است که از طریق تهاجم لارو نماتود های حیوانی بویژه توکسوکاراها به روده و حرکت آنها به سمت بافت های بدن ایجاد می گردد. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی آلودگی خاک پارکها، مدارس ابتدایی و مهد کودکهای جهرم به تخم توکسوکارا به انجام رسید.

روش کار: تعداد 100 نمونه خاک از 20 پارک و اماکن عمومی و همچنین 16 نمونه خاک از باغچه مهدکودک ها و55 نمونه از خاک باغچه مدارس ابتدایی شهر جهرم جمع آوری گردید. نمونه ها با روش شناورسازی آب شکر اشباع جهت یافتن تخم توکسوکارا مورد بررسی قرار گرفتند. ارتباط احتمالی بین میزان آلودگی و فاکتورهای محیطی با روش های آماری آنالیز گردید.

نتایج: الودگی به تخم توکسوکارا در 4% از نمونه های گرفته شده از پارک ها مشاهده گردید اما نمونه های بدست آمده از خاک باغچه مدارس و مهدکودک ها فاقد تخم توکسوکارا بود. همچنین از لحاظ آماری ارتباط معناداری بین میزان آلودگی اماکن مذکور  با فاکتورهای محیطی مشاهده نگردید (P>0.05).

نتیجه گیری: آلودگی پارک های عمومی شهر جهرم به تخم توکسوکارا، حضور مردم بویژه کودکان در این اماکن، عدم آگاهی اکثر مردم از خطرات آلودگی ناشی از تماس با خاک آلوده و بخصوص ورود سگ ها و گربه های ولگرد در پارک ها از جمله مواردی است که می تواند به عنوان عوامل هشدار دهنده در نظر گرفته شود تا مسئولین تمهیدات لازم جهت کاهش و یا رفع آلودگی از این اماکن را مد نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Soil Contamination of Public parks, Primary Schools and Kindergartens with Toxocara spp. Egg in Jahrom City, Southern iran

نویسندگان [English]

  • Hassan Rezanezhad
  • Anis Sarvestani
  • Belal Armand
  • Enayatollah Shadmand

چکیده [English]

Introduction:

Visceral larvae migrant syndrome is a zoonotic disease which is transmitted to human through invasion of animal nematode larvae, mainly Toxocara spp., to intestine and their migration to other tissues. Little information has been published in this regard. The present study aimed to investigate the soil contamination with Toxocara spp. ova in public parks, elementary schools and kindergartens of Jahrom city.

Material and Method:

A total of 100 soil samples were collected from 20 parks and public places, 16 soil samples from kindergartens and 55 samples from elementary schools. Samples were investigated for Toxocara spp. ova by Sheather’s flotation technique. The probable correlations between rate of contamination and environmental factors were analyzed using statistical methods.

Results: 

Toxocara ova were observed in 4% of the samples taken from parks. However, no samples from kindergartens and elementary schools were contaminated. Moreover, no positive correlation was detected between rate of contamination and environmental variables (P>0.05)

Conclusion:

The presence of Toxocara spp ova in the Jahrom’s public parks, the large number of people mainly kids using these places, lack of public awareness about the risks of contact with contaminated soils and more importantly, the roaming of stray dogs and cats are known as alarming factors for authorities to take appropriate measures to reduce contamination in these places.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Toxocara
  • soil
  • park
  • Kindergarten
  • School
  • Jahrom
1. Despommier D. Toxocariasis: clinical aspects, epidemiology, medical ecology, and molecular aspects. Clin Microbiol Review 2003;16(2):265-72. 2. Lee AC, Schantz PM, Kazacos KR, Montgomery SP, Bowman DD. Epidemiologic and zoonotic aspects of ascarid infections in dogs and cats. Trend Parasitol 2010;26(4):155-61. 3. Saebi E. Parasitic diseases in Iran. Vol 2 Iran: Islamic Republic publication & education; 1370 p 154. 1998;8. 4. Glickman Lt, Schantzpm. Epidemiology and pathogenesis of zoonotic toxocariasis. Epidemiol Review 1981;3(1):230-50. 5. Macpherson CN. The epidemiology and public health importance of toxocariasis: a zoonosis of global importance. Int J Parasitol 2013;43(12):999-1008. 6. Woodhall DM, Eberhard ML, Parise ME. Neglected parasitic infections in the United States: toxocariasis. Am J Trop Med Hyg 2014;90(5):810-3. 7. Utley S, Papaliodis GN. Ocular Toxocariasis. Uveitis: Springer; 2017. p. 89-91. 8. Quattrocchi G, Nicoletti A, Marin B,et al. Toxocariasis and epilepsy: systematic review and meta-analysis. PLoS Negl Trop Dis 2012;6(8):e1775. 9. Halsby K, Senyonjo L, Gupta S, et al. Epidemiology of Toxocariasis in England and Wales. Zoonoses Public Health 2016. 10. Traversa D, di Regalbono AF, Di Cesare A, et al. Environmental contamination by canine geohelminths. Parasit Vectors 2014;7(1):67. 11. Fillaux J, Magnaval J-F. Laboratory diagnosis of human toxocariasis. Vet Parasitol 2013;193(4):327-36. 12. Anaruma Filho F, Chieffi PP, Correa CRS, et al. Human toxocariasis: a seroepidemiological survey in the municipality of Campinas (SP), Brazil. Rev Inst Med Trop Sao Paulo 2002;44(6):303-7. 13. Sadjjadi S, Khosravi M, Mehrabani D,et all. Seroprevalence of Toxocara infection in school children in Shiraz, Southern Iran. J Trop Pediatr 2000; 46(6): 326-327. 14. Rokni M. The present status of human helminthic diseases in Iran. Ann Trop Med Parasitol 2008;102(4):283-95. 15. Maraghi S, Jafari KM, Sadjjadi SM, et all. Study on the contamination of Abadan public parks soil with Toxocara spp. eggs. J Environ Health Sci Eng 2014;12(1):86. 16. Alonso J, Stein M, Chamorro M, et all. Contamination of soils with eggs of Toxocara in a subtropical city in Argentina. J Helminthol 2001;75(02):165-8. 17. Overgaauw PA, van Knapen F. Veterinary and public health aspects of Toxocara spp. Vet Parasitol 2013;193(4):398-403. 18. Khademvatan S, Rahim F, Tavalla M,et all. PCR-based molecular characterization of Toxocara spp. using feces of stray cats: a study from Southwest Iran. PLoS One. 2013;8(6):e65293. 19. Zibaei M, Sadjjadi SM, Sarkari B. Prevalence of Toxocara cati and other intestinal helminths in stray cats in Shiraz, Iran. Trop Biomed 2007;24(2):39-43. 20. Rokni M, Massoud J, Mowlavi G. Report of 10 cases of Visceral larva migrans in Iran. Iran J Public Health 2000;29(1-4):61-6. 21. Fallah M, Azimi A, Taherkhani H. Seroprevalence of toxocariasis in children aged 1-9 years in western Islamic Republic of Iran, 2003. East Mediterr Health J 2007;13(5):1073-7. 22. Sommerfelt I, Degregorio O, Barrera M,et all. Presence of Toxocara eggs in public parks of the city of Buenos Aires, Argentina. Rev Med Vet Buenos Aires 1992;73(2):70-4. 23. Gillespie S, Pereira M, Ramsay A. The prevalence of Toxocara canis ova in soil samples from parks and gardens in the London area. Public Health 1991;105(4):335-9. 24. Holland C, O'connor P, Taylor MR, et all. Families, parks, gardens and toxocariasis. Scand J Infect Dis 1991;23(2):225-31. 25. Coelho LMdPd, Dini CY, Milman MHdSA, et all. Toxocara spp. eggs in public squares of Sorocaba, São Paulo State, Brazil. Rev Inst Med Trop Sao Paulo 2001;43(4):189-91. 26. Özkayhan MA. Soil contamination with ascarid eggs in playgrounds in Kirikkale, Turkey. J Helminthol 2006;80(01):15-8. 27. de Ybxkáñez MR, Garijo M, Alonso F. Prevalence and viability of eggs of Toxocara spp. and Toxascaris leonina in public parks in eastern Spain. J Helminthol. 2001;75(02):169-7. 28. Uga S. Prevalence of Toxocara eggs and number of faecal deposits from dogs and cats in sandpits of public parks in Japan. J Helminthol 1993;67(01):78-82. 29. Zamora K, Garcia D, Dark Vicente. Toxocara spp. in parks and public zones of city of Havana 1995. Cuba Rev HigEpide-Miol 2000;38(2):112-6. 30. Dada B, Lindquist W. Prevalence of Toxocara spp. eggs in some public grounds and highway rest areas in Kansas. J Helminthol 1979;53(02):145-6. 31. Maleki B, Tabaei SJS, Tahvildar F, et all. Soil Contamination of Public Places with Toxocara spp. Egg in Kermanshah, Iran, in 2014. Novelty Biomed 2016;4(3):105-9. 32. Motazedian H, Mehrabani D, Tabatabaee S, et all. Prevalence of helminth ova in soil samples from public places in Shiraz. East Mediterr Health J 2006;12(5):562. 33. Tavassoli M, Hadian M, Charesaz S, Javadi S. Toxocara Spp. Eggs in Public Parks of Urmia City, West Azer‌ baijan Province Iran. Iran J Parasitol 2008; 3(3): 9-24. 34. Khazan H, Khazaei M, Tabaee SS, et all. Prevalence of Toxocara spp. eggs in public parks in Tehran City, Iran. Iran J Parasitol 2012;7(3):38-42. 35. Ghomashlooyan M, Falahati M, Mohaghegh MA, et al. Soil contamination with Toxocara spp. eggs in the public parks of Isfahan City, Central Iran. Asian Pac J Trop Dis 2015; 5:S93-S5. 36. Zibaei M, Abdollahpour F, Birjandi M, et all. Soil contamination with Toxocara spp. eggs in the public parks from three areas of Khorram Abad, Iran. Nepal Med Coll J. 2010; 12(2):63-5.