دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 27، دی 1393 
تجویز عصاره هیدروالکلی ریزوم گیاه زنجبیل (Zingiber officinale) برمیزان فعالیت مکانیکی نای ایزوله موش صحرایی نر

صفحه 1-7

10.29252/jmj.12.1.1

فرشته دادفر؛ امین اله بهاءالدینی


بررسی تأثیر حضور والدین بر میزان اضطراب طی القاء بیهوشی کودکان 2 تا 11 ساله تحت عمل جراحی

صفحه 9-16

10.29252/jmj.12.1.9

فائزه جهان پور؛ راضیه راستی؛ نیلوفر معتمد؛ سعید کشمیری


بررسی آلودگی برنج های مصرفی وارداتی به مایکوتوکسین و قارچ های مولد آن در شهر زابل

صفحه 17-25

10.29252/jmj.12.1.17

سعید امانلو؛ محمدرضا رضایی کهخا؛ عباسعلی رمضانی؛ لیلا میر


بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه (Nigella Sativa) بر یادگیری وحافظه فضایی در موش صحرایی نر بالغ

صفحه 27-36

10.29252/jmj.12.1.27

زهرا تمدن فرد؛ لیلی سپهر آرا؛ حبیب الله جوهری


میزان آگاهی و عملکرد زنان شهر جهرم در مورد تست پاپ اسمیر و موانع انجام این تست

صفحه 37-45

10.29252/jmj.12.1.37

میترا زارعی


بررسی عوامل بروز سندرم فرسودگی و میزان تنیدگی در پرستاران

صفحه 47-55

10.29252/jmj.12.1.47

مهدی کریم یار جهرمی؛ محسن حجت


تاثیر عصاره جوانه گندم بر شدت دیسمنوره اولیه

صفحه 57-62

10.29252/jmj.12.1.57

مریم عطااللهی؛ صدیقه امیر علی اکبری؛ فراز مجاب؛ حمید علوی مجد


مقایسه تقاضاهای خون با شاخص های انتقال خون در بیمارستانهای شهرستان جهرم

صفحه 63-69

10.29252/jmj.12.1.63

مریم داشاب؛ کاوس صلح جو؛ سعیده عرفانیان