میزان آگاهی و عملکرد زنان شهر جهرم در مورد تست پاپ اسمیر و موانع انجام این تست

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده

مقدمه: سرطان دهانه رحم یک مشکل عمده سلامتی در کشورهای در حال توسعه است به طوری که 85% از موارد مرگ و میر ناشی از این سرطان در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد. از طرفی، میزان بقای بیماران مبتلا به این سرطان ارتباط مستقیم با مرحله تشخیص دارد. هدف مطالعه حاضر تعیین میزان آگاهی و عملکرد زنان جهرم در مورد سرطان دهانه رحم و موانع انجام غربالگری این سرطان در آنها است.
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی است. جامعه آماری شامل 384 زن همسر دار 65-15 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر جهرم در سه ماهه دوم سال 89 بود. روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود.
نتایج: 76% افراد شرکت کننده در مطالعه (275 نفر) از تست پاپ اسمیر آگاهی داشتند. بیشترین منبع کسب اطلاعات در مورد این تست پرسنل بهداشتی درمانگاه (5/36%)، متخصص زنان (9/15%) و دوستان و اقوام (7/11%) بودند. در مجموع 8/22% دارای آگاهی ضعیف، 8/64% دارای آگاهی متوسط و 4/12% افراد دارای آگاهی خوب بودند. از نظر عملکرد، تنها 36% افراد (131 نفر) سابقه انجام حداقل یک بار تست پاپ اسمیر را داشتند.
بحث و نتیجه گیری: جهت ارتقا افراد دارای آگاهی ضعیف و متوسط که درصد بالایی از جامعه را شامل می شدند و همچنین جهت بهبود عملکرد زنان در مورد انجام تست پاپ اسمیر برگزاری کلاس های آموزشی در مراکز بهداشتی درمانی و تهیه برنامه های آموزشی در رسانه های جمعی می تواند مفید واقع گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Women’s knowledge and practice of Pap smear test and barriers to performing it in Jahrom

نویسنده [English]

  • Mitra Zareai

چکیده [English]

Introduction:
Cervical cancer is a major health problem in developing countries, in that 85% of its mortality occur in these countries. Furthermore, patients’ survival rate is directly dependent on the stage of the disease at diagnosis. The current study aimed to determine the knowledge and practice of women in Jahrom of Pap smear test and barriers to performing it.
Material and methods:
This descriptive cross-sectional study was conducted with the statistical population of 384 married women aged 15-65 years old who attended health centers in Jahrom in summer 2010. Random cluster sampling was used to select the participants and a questionnaire was used to collect the data.
Results:
In this study, 76% of the participants (n=275) were aware of Pap smear test. Major sources for information on the test included health care staff (36.5%), gynecologists (15.9%) and friends and relatives (11.7%). Overall, 22.8% of women had low knowledge, 64.8% had moderate knowledge and 12.4% had good knowledge. In terms of practice, only 36% of participants (n=131) had at least one Pap smear test.
Conclusion:
To promote the awareness of people with low and moderate knowledge, who comprise a high percentage of the population, and also to improve women’s practice of Pap smear test, holding training classes in health care centers and broadcasting educational programs in the mass media can be useful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Papanicolaou Smear
  • Knowledge
  • cervical cancer