بررسی آلودگی برنج های مصرفی وارداتی به مایکوتوکسین و قارچ های مولد آن در شهر زابل

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی زابل. دانشکده پزشکی.

2 دانشگاه علوم پزشکی زابل. دانشکده بهداشت.

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: ضرر و زیان اقتصادی ناشی از مایکوتوکسین ها، طیف وسیع اثرات سوء آنها بر ارگانهای مختلف بدن انسان و حیوان و آلودگی غلات و به ویژه برنج به انواع مایکوتوکسین در کشور ما مسئله ای بغایت مهم از نظر بهداشت مواد غذایی و سلامت عمومی جامعه به شمار می رود، با عنایت به جایگاه ویژه برنج در سبد غذایی خانوارهای ایرانی و مصرف بالای برنج و مشتقات آن در جیره غذایی جامعه، هدف از انجام این تحقیق بررسی آلودگی برنج های وارداتی مصرفی شهرستان زابل از نظر آلودگی به مایکوتوکسین ها و قارچ های مولد آن می باشد.
روش بررسی: در این پژوهش تعداد 123 نمونه به روش غیراحتمالی ساده جمع آوری و پس از اندازه گیری رطوبت دانه های برنج، از نظر آلودگی قارچی مورد بررسی قرار گرفت، سپس چهار نوع مایکوتوکسین رایج برنج شامل؛ آفلاتوکسین ها، اکراتوکسین، زیرالنون و داکسی نیوالنول با استفاده از روش HPLC اندازه گیری شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها: میانگین رطوبت دانه های برنج 53/0±59/11 بدست آمد. بررسی آزمایشگاهی نشان داد که از 123 نمونه مورد آزمایش تعداد 34 (6/27 درصد) نمونه آلودگی عمقی با تهاجم قارچ به بافت برنج داشته است. بیشترین آلودگی به ترتیب مربوط به آسپرژیلوس نیجر (7 نمونه، 7/5 درصد)، آسپرژیلوس فلاووس (5 نمونه، 1/4 درصد) و پنی سیلیوم و کاندیدا هرکدام (4 نمونه، 3/3 درصد) بوده است. در هیچ کدام از نمونه های برنج آلودگی مایکوتوکسینی بالای حد مجاز مشاهده نشد.
نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که علی رغم آلودگی قارچی نمونه ها، آلودگی به مایکوتوکسین ها در همه نمونه ها صفر یا نزدیک به صفر می باشد، این نتایج با گزارشات سازمان استاندارد کشور درخصوص آلودگی مایکوتوکسینی برنج های وارداتی مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Mycotoxin contamination of the imported consumer rice and its producing fungi in Zabol

نویسندگان [English]

  • saeid amanloo 1
  • Mohammad Reza Rezaei Kahhka 2
  • Abbas Ali Ramezani 2
  • Leyli Mir 1

چکیده [English]

Introduction:
Introduction: Mycotoxins leave severe harmful effects on human beings’ and animals’ organs and huge economic damages. Different Mycotoxin contamination in cereals, especially in rice, is an important issue in the field of food hygiene and public health of the society. Due to the particular position of rice in the food basket of Iranian households and the high consumption of rice and its derivatives, the present study was conducted to examine the mycotoxin contamination of the imported consumer rice and its producing fungi in Zabol City.
Materials and Methods:
In this research, 123 rice samples were collected using a non-probability convenience sampling method. After measuring the moisture of the rice grains, the samples were examined with regard to fungal contamination. In this study, 4 common rice mycotoxins, including aflatoxin, ochratoxin, zearalenone and deoxynivalenol were examined with the HPLC method. The resulted data were statistically analyzed with the SPSS software.
Results:
The mean moisture of the rice grains was 11.59±0.53. Laboratory analysis showed that of the examined 123 samples, 34 (27.6%) had deep contamination with the fungal invasion of the tissues of rice. The highest contamination was related, respectively, to aspergillus niger (7 cases, 5.7%), aspergillus flavus (5 cases, 4.1%), and penicillium and candida (each 4 cases, 3.3%). Neither of the samples showed mycotoxin contamination over the allowable limit.
Conclusion:
The findings showed that despite the fungal contamination of the samples, mycotoxin contamination was null or close to null in all cases. This result was compatible with the reports of the country’s Standard Organization about the mycotoxin contamination of the imported rice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mycotoxins
  • Ochratoxins
  • Zearalenone
  • Deoxynivalenol
  • Fungus Diseases
  • Rice