بررسی عوامل بروز سندرم فرسودگی و میزان تنیدگی در پرستاران

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

چکیده

مقدمه: سندرم فرسودگی به عنوان بروز خستگی عاطفی و کاهش عملکرد شخصی قلمداد می گردد که نتیجه تحلیل منابع انرژی و قدرت سازگاری فرد به علت وجود استرس های شغلی مزمن است. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر عوامل مختلف بروز این سندرم در پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام شد. روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود. نمونه گیری به صورت سرشماری( شامل 212 نفر) از کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان های علوم پزشکی جهرم( مطهری و پیمانیه) طی زمستان 1391 و بهار 1392 انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات دو چک لیست بررسی عوامل بروز سندرم فرسودگی و پرسشنامه استاندارد تنیدگی کوهن بود. داده های توسط نرم افزار SPSS و روش های آماری توصیفی و ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: در این مطالعه میانگین نمره فرسودگی 5/7± 86 (سطح متوسط) و میانگین نمره تنیدگی 19/7± 88/24 (سطح استرس متوسط) بود. ارتباط آماری معنی داری بین نمره فرسودگی و میزان تنیدگی مشاهده گردید( p value< 0.05). بحث و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که از دیدگاه پرستاران، عوامل مختلف، تأثیرات متفاوتی بر بروز سندرم فرسودگی شغلی دارند. لذا باید با اتخاذ تدابیر مناسب جهت کاهش استرس های مختلف، میزان ابتلا به سندرم فرسودگی را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The etiology of burnout syndrome and the levels of stress among nurses

نویسنده [English]

  • mahdi karimyar jahromi

چکیده [English]

Introduction: Burnout syndrome refers to emotional exhaustion and diminished personal performance as a result of the individual’s dwindling energy resources and adaptation power due to chronic job stresses. The present study was performed to examine the effect of different etiologies of this syndrome and the stress levels of nurses working in hospitals affiliated with Jahrom University of Medical Sciences. Materials and Methods: This study was a descriptive cross-sectional study. Census sampling was performed on all 212 nurses working in the hospitals of Jahrom University of Medical Sciences (Motahhari and Peymanieh) in winter 2012 and spring 2013. The data collection instrument included two checklists for investigating the causes of burnout syndrome and Cohen’s perceived stress scale. The data were analyzed with the SPSS software, using descriptive statistical methods, regression, and Pearson and Spearman correlation coefficients. Results: According to the nurses, management, social, and professions’ domains, respectively, were the most important causes of burnout syndrome. Most nurses (76.41%) suffered medium levels of stress. A statistically significant relationship was observed between the burnout degree and stress levels (p<0.05). Conclusion: The results showed that, according to the nurses, different factors had different effects on the incidence of job burnout syndrome therefore, the incidence rate of this syndrome should be reduced by taking appropriate measures to ease different stresses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syndrome
  • Stress
  • Nurses