مقایسه تقاضاهای خون با شاخص های انتقال خون در بیمارستانهای شهرستان جهرم

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

چکیده

مقدمه و هدف: با توجه به به هزینه های زیاد آماده سازی و نگهداری و نداشتن الگوی مناسب ذخیره و مصرف خون در بیمارستانهای کشور، مطالعه حاضر با هدف بررسی درخواست و میزان مصرف خون در بخش های مختلف بیمارستانهای شهرستان جهرم و مقایسه آن با شاخص های استاندارد انتقال خون انجام شد. روش کار: در این مطالعه مقطعی– توصیفی در مدت 3 ماه تعداد 1066 بیمار که برای آنها در بخش های مختلف دو بیمارستان جهرم درخواست ذخیره خون شده بود، مورد مطالعه قرار گرفتند. مشخصات بیماران، بخش بستری، گروه خونی، هموگلوبین و هماتوکریت، تعداد واحد خون درخواستی و تجانس شده و تعداد واحدهای تزریق شده قبل و بعد از عمل جمع آوری شد. شاخص های مرکزی توسط نرم افزار SPSS تعیین و شاخص های انتقال خونC/T ratio ،TI و TP محاسبه گردید. یافته ها: در مطالعه حاضر از 1414 واحد خون درخواست شده، 18/10% از آنها به بیماران تزریق شده است و فقط 38/19% از واحدهای کراس مچ شده مورد استفاده قرار گرفته اند. شاخص های انتقال خونC/T ، TP و TI بترتیب 15/5 ، 52/14 و 26/0 بود و بالاترین و پایین ترین میزان C/Tبترتیب مربوط به بخشهای ارولوژی (18/18) و مراقبت ویژه نوزادان (0/1) بود. نتیجه گیری: با توجه به شاخص های انتقال خون حاصل شده، تعداد قابل توجهی از خونهای تجانس شده در بیمارستانهای شهرستان جهرم مورد استفاده قرار نمی گیرند و برای آن دسته از اعمال جراحی که ذخیره خون به صورت تجانس شده ضروری است بایستی براساس معیار الگوی حداکثر درخواست خون برای جراحی اقدام شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the demand for blood in hospitals of Jahrom and standard blood transfusion indices

نویسندگان [English]

  • Maryam Dashab
  • Kavous Solhjoo
  • Saeideh Erfanian

چکیده [English]

Introduction: Due to the high costs of preparation and preservation of blood on the one hand, and the lack of a suitable model for blood preservation and utilization in Iranian hospitals, on the other hand, the current study was conducted to investigate the demand and the amount of blood utilization rate in different parts of hospitals in Jahrom and compare them with standard blood transfusion indices. Material and methods: In this descriptive cross-sectional study, 1066 patients were studied within 3 months for whom blood supply was requested in different wards of two hospitals in Jahrom. Patients’ demographic data, hospitalization ward, blood group, hemoglobin, hematocrit, the number of requested and cross-matched blood units, the number of transfused blood units before and after surgery were collected. Statistical central tendency indices were determined by SPSS software and standard indices of blood transfusion including cross match/transfusion ratio (C/T), transfusion index (TI) and transfusion probability (TP) were calculated. Results: In the current study, of 1414 blood units requested, 10.18% of units were transfused to patients and only 19.38% of the cross-matched units were used. Blood transfusion indices C/T, TP and TI, were 5.15, 14.52 and 0.26, respectively, and the highest and lowest rates of C/T related to urology ward (18.18) and neonatal intensive care unit (0.1), respectively. Conclusion: Given the obtained blood transfusion indices, a significant number of cross-matched bloods are not used in the hospitals of Jahrom and for those surgeries in which cross-matched blood supply is needed blood request should be based on the maximum surgical blood ordering schedule.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood Transfusion
  • Hospitals
  • Crossmatching
  • Blood