تاثیر عصاره جوانه گندم بر شدت دیسمنوره اولیه

نویسندگان

1 گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: دیسمنوره اولیه یکی از شایعترین اختلالات در زنان می باشد که سبب اختلال در کار و غیبت از مدرسه می گردد. باتوجه به شیوع بالای دیسمنوره اولیه و پیامدهای نامطلوب آن بر کیفیت زندگی و با توجه به خاصیت ضد التهابی جوانه گندم این پژوهش با هدف تعیین تأثیر عصاره جوانه گندم بر دیسمنوره اولیه انجام شد. روش کار: پژوهش حاضر به روش کارآزمایی بالینی سه سوکور شاهددار بر روی 90 نفر از زنان شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. نمونه ها به دوگروه 45 نفری تقسیم شدند و سپس بمدت دو ماه متوالی کپسول 400 میلی گرمی عصاره جوانه گندم و یا دارونما بصورت 3 بار در روز، از روز 16 سیکل قاعدگی تا روز پنجم قاعدگی استفاده شد. شدت علائم در داخل دو گروه با استفاده از آزمون فریدمن و بین دو گروه با استفاده از آزمون من ویتنی مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: پس از مداخله شدت دیسمنوره اولیه در هر 2 گروه کاهش یافت که این کاهش بطور چشمگیری در گروه عصاره جوانه گندم بیشتر بود(001/0>p). نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر بیانگر تاثیر مثبت عصاره جوانه گندم بر دیسمنوره اولیه می باشد و به نظر می رسد می توان از عصاره جوانه گندم جهت کاهش دیسمنوره اولیه استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of wheat germ extract on the severity of primary dysmenorrhea

نویسندگان [English]

  • Maryam Ataollahi 1
  • Sedigheh Amir Ali Akbari 1
  • Faraz Mojab 2
  • Hamid Alavi Majd 3

چکیده [English]

Introduction: Primary dysmenorhea is one of the most common disorders in women, causing occupational dysfunction and school absenteeism. In view of the high prevalence of primary dysmenorrhea and its undesirable consequences on the quality of life, and due to the anti-inflammatory properties of wheat germ, this study was carried out to examine the effect of wheat germ extract on primary dysmenorrhea. Material and methods: The present study was conducted on 90 women employed at hospitals affiliated with Hamadan University of Medical Sciences using a triple blind controlled clinical trial method. The samples were divided into two 45-member groups then, wheat germ extract 400 mg capsules or placebo was used three times a day for two consecutive months between the 16th day until the 5th day of the next menstrual cycle. The severity of the symptoms in each group and between the two groups was analyzed, respectively, with the Friedman and the Man-Whitney tests. Results: The severity of primary dysmenorrhea was alleviated in both groups after intervention. The alleviation was remarkably higher in the wheat germ extract group (p<0.001). Conclusion: The results of the present study confirm the positive effect of wheat germ extract on primary dysmenorrhea, showing that wheat germ extract can be used for easing the severity of primary dysmenorrhea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dysmenorrhea
  • Complementary Medicine
  • Plant extract