دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، تیر 1385 
تولید و انجماد جنین گاو در آزمایشگاه

صفحه 1-7

10.29252/jmj.3.3.1

حجت ا... کریمی جشنی؛ محمدحسین نصر اصفهانـــی؛ حسین ایمانی؛ محمد مردانی؛ حسین بهاروند


بررسی شیوع عفونت های انگلی روده ای در عرضه کنندگان به مواد غذایی در شهر اراک طی سال های 82-1381

صفحه 8-15

10.29252/jmj.3.3.8

محمدحسن دوامی؛ محمودرضا خزاعی؛ محمد رفیعی؛ محمد میلانی


بررسی میزان آگاهی و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد از بیماری لیشمانیا در سال 1384

صفحه 16-20

10.29252/jmj.3.3.16

محمدحسین دهقانی تفتی؛ صمد اطمینان راد


بررسی فراوانی استفاده از داروهای بدون تجویز پزشک در دانشجویان علوم پایه پزشکی ومهندسی سال 82-83

صفحه 21-28

10.29252/jmj.3.3.21

آذر خاکسار؛ فروز نادر؛ کاظم موسوی زاده


بررسی علل انجام هیسترکتومی در جنوب شرقی ایران در طی یکسال

صفحه 29-33

10.29252/jmj.3.3.29

زهرا زارعیان؛ افروز کارگرفرد


ارتباط تشنج وقاعدگی درخانم های مبتلا به صرع

صفحه 34-38

10.29252/jmj.3.3.34

مسعود اعتمادی فر؛ خاطره سپنج نیا


بررسی دلائل عدم انجام ماموگرافی غربالگری در پرستارها وماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهرستانهای منتخب استان مازندران

صفحه 39-46

10.29252/jmj.3.3.39

افسانه بختیاری


بررسی اثر برداشتن طحال بر علائم آزمایشگاهی بیماران مبتلا به پورپورای ترومبوستیوپنیک ایدپویاتیک

صفحه 47-51

10.29252/jmj.3.3.47

عبدالرحیم قلی زاده پاشا؛ بیژن خراسانی