بررسی دلائل عدم انجام ماموگرافی غربالگری در پرستارها وماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهرستانهای منتخب استان مازندران

نویسنده

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه :سرطان پستان  بیماری مهلیک است که سالانه موجب مرگ وناتوانی صدها هزار زن در سراسردنیا می شود. کشف زودرس بیماری می تواند موجب کاهش عوارض ومرگ ومیر ناشی از این بیماری مهلک شود ماموگرافی به عنوان حساسترین روش موجود جهت کشف زودرس بیماری پذیرفته شده است. بنابراین باتوجه به سودمندی ماموگرافی بران شدیم تا ضمن معرفی ماموگرافی بعنوان بهترین سلاح علیه سرطان پستان دلائل عدم استفاده از آن را در میان پرسنل بهداشتی درمانی بعنوان افراد مطلع جامعه دریابیم. 

مواد وروش تحقیق: مطالعه بصورت مقطعی برروی 62 نفر پرستار ومامای بالای 40 سال شاغل در مراکز بهداشتی ودرمانی چهار شهر بابل ،امل ، بابلسروقائمهشر انجام شد ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد شده با 66 سوال در سه بخش اصلی شامل اگاهی اجزا عقاید سلامتی (درک استعداد ابتلا به بیماری/ درک شدت بیماری /درک منافع ماموگرافی ودرک موانع درانجام ماموگرافی ) وفاکتورهای برانگیزاننده بود. سطح آگاهی ضعیف ومتوسط ونیز درک کم ومتوسط از سه جزاول عقاید سلامتی ودرک زیاد ومتوس از جزء آخرین دلائل عدم انجام ماموگرافی غربالگری در نظر گرفته شدند با استفاده از امار توصیفی وآزمون x2 نتایج مورد بررسی قرارگرفت. 68%افراد پرستار با میانگین سنی 3+-44سال و79%کارشناس بودند .3/2 افراد آگاهی خوب نداشتند. بیشترین درصد پاسخهای نادرست به سوالهای مربوط به ماموگرافی (تعریف آن ، دقت آن ،نحوه انجام وغیره) اختصاص داشت . یافته های در ارتباط با اجزاء عقاید سلامتی نشان داد که بیش از 54/8% نمونه ها درک زیادی از استعداد ابتلا به بیماری در خود و59/75%شدت بیماری نداشتند .63% منافع ماموگرافی را بخوبی درک نکرده بودند در حالیکه 75%موانع زیادی را جهت انجام این روش بیان نمودند مهمترین عوامل برانگیزاننده جهت انجام ماموگرافی کشف توده در پستان وتوصیه پزشک بود. آزمون آماری X2  ارتباط معنی دار مثبتی را بین تمایل به انجام ماموگرافی غربالگری با سطح آگاهی وسه جزء اول عقاید سلامتی وینز ارتباط معنی دار منفی با جزء آخر نشان داد. 

بین از نیمی از افراد درک خوبی از استعداد ابتلا به بیماری شدت بیماری ومنافع ماموگرافی نداشتند ضمن اینکه موانع زیادی را در انجام این روش ذکر می نمودند لذا پیشنهادات زیر ارائه می شود:

1-تشویق پزشکان برای ارجاع زنان به انجام ماموگرافی غربالگری 2-آموزش زنان وپرسنل بهداشتی درمانی درباره ماموگرافی -3-ارائه ماموگرافی با کیفیت بالاتر وهزینه کمتر

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of the reasons for avoiding screening mammography among nurse and midwives affiliated to health and treatment centers in Mazandaran province.

نویسنده [English]

  • Afsaneh Bakhteyari

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast cancer
  • Health Belite Model
  • Screening Mammography