بررسی اثر برداشتن طحال بر علائم آزمایشگاهی بیماران مبتلا به پورپورای ترومبوستیوپنیک ایدپویاتیک

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

ITP یکی از علل شایع ترومبوسیتوپنی در علم پزشکی است .میزان بروز آن 1/10000 بوده و حدود 18%بیماران بستری در بیمارستان را شامل می شود. اسپلنکتومی درمان انتخابی ITP دربیمارانی است که با وجود درمانهای طبی میزان پلاکت کمتراز 50-30هزاردر میکرولیتراست .این مطالعه برروی پرونده بیماران مبتلا به ITP به منظور تعیین میزان پاسخ دهی به درمان جراحی صورت گرفت. دراین مطالعه مقطعی - توصیفی بوده و پرونده های بیماران مبتلا به ITP  به منظور تعیین میزان پاسخ دهی به درمان جراحی صورت گرفت. 

این مطالعه مقطعی توصیفی بوده و پرونده های بیماران مبتلا به ITP که طی 4 سال در دو مرکز درمانی دانشگاهی تحت اسپلنکتومی قرار گرفته بودند مطالعه شد. نمونه ها به صورت سرشماری جمع آوری ومجموعا 20 بیمار مبتلا به ITP  اسپلنکتومی شده ، مورد بررسی قرار گرفته واطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. 

میانگین تعداد پلاکت بیماران طی دو روز قبل از عمل 14352+-30982 وطی دور روز پس از اسپلنکتومی 83252+-47680 بود (P=0.000) و میانگین تعداد پلاکت بیماران اسپلنکتومی شده پس از حدود یکسال به 81265+-381432 رسیده بود.(P=0.003)

باتوجه به نتایج بدست آمده ، اسپلنکتومی به عنوان یک درمان مناسب در بیماران مبتلا به ITPمطرح می شود و با عنایت به اینکه ارتباطی بین میزان پاسخ به درمانهای قبلی ، سن بیماران ، فاصله تشخیص تا اسپلنکتومی و میزان پاسخ دهی به درمان اسپلنکتومی مشاهده نشد این درمان به بیماران مبتلا به ITP توصیه می کنیم .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of splenectomy on CBCchanges in patients With ITP

نویسندگان [English]

  • Rahim Gholizadeh Pasha
  • Bijan Khrasani

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thrombocytopenia
  • Purpura Splenctomy