بررسی علل انجام هیسترکتومی در جنوب شرقی ایران در طی یکسال

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

زمینه : هیسترکتومی یکی از جراحیهای شایع در رشته زنان وزایمان است .

هدف از مطالعه حاضر ارزیابی علل وعوارض هیسترکتومی و یافته های پاتولوژیک درمیان بیمارانی است که تحت این عمل قرار گرفته اند.

روش انجام کار:

پرونده تمامی بیمارانی که در بین سالهای1384-1383 درجهرم تحت عمل هیسترکتومی قرار گرفته اند، مورد بررسی قرار گرفت (170بیمار). نتایج پاتولوژیک نیز از پرونده های آزمایشگاهی بیماران استخراج شد

نتایج :

درمیان این بیماران 6/56 درصد تحت عمل هیسترکتومی از طریق شکم و 5/43 درصد تحت عمل هیسترکتومی از طریق واژن قرار گرفته بودند. شایعترین علت هیسترکتومی بترتیب پرولاپس وخونریزی غیر طبیعی از رحم بود. بیشترین یافته پاتولوژیک در بیماران مطالعه شده ، آدنومیوزیس ولیومیوزیس بود.

نتیجه گیری : به نظر می رسد در تصمیم برای انجام این عمل باید دقت بیشتری شود واین عمل باید در مواردی که دلایل قابل قبولی باشد وضروری بنظر رسد انجام گردد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of hysterectomy indications in Jahrom Southwestern Iran 2003

نویسندگان [English]

  • Zahra Zareiyan
  • Afroz Kargarfard

چکیده [English]

Background- Hysterectomy is one of the most common surgical procedures in gynecology.  With appropriate indications, it can lead to uterine disorders although may result in severe complications. The aim of this study was to evaluate the etiology and indications of hysterectomy and its pathological findings among patients who underwent the procedure.

Methods- Medical recording files of all of the patients (170 patients) who underwent hysterectomy during 2002-2003 in Jahrom were studied.  Pathological results were also obtained from laboratory recording files.

Results- Among these patients, 56.5 percent underwent abdominal procedures and 43.5 percent underwent vaginal procedure.  The most prevalent indications for hysterectomy were uterine prolapse, and abnormal uterine bleeding respectively.  The most frequent pathological findings in the studied patients were adenomyosis and leiomyomas.

Conclusion- A revision in hysterectomy indications and preserving the procedure for reasonable causes seems to be necessary

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hysterectomy. Indications. Jahrom