بررسی شیوع عفونت های انگلی روده ای در عرضه کنندگان به مواد غذایی در شهر اراک طی سال های 82-1381

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

 مقدمه و هدف: یکی از علل بقای آلودگی های انگلی روده ای در جامعه، وجود آلودگی های بدون علامت در بخشی از افراد می باشد. از طرفی علی رغم گزارشات آزمایشگاه های تشخیصی، به علت استاندارد نبودن روش انجام آزمایش و عدم مطالعه دقیق اپیدمیولوژی ، تصویر روشنی از وضعیت انتشار این انگل ها در منطقه جهرم وجود ندارد. هدف از انجام این تحقیق ، دست یابی به میزان شیوع عفونت های انگلی روده ای در کودکان شهر جهرم می باشد.
مواد و روش ها: در مطالعه توصیفی – مقطعی حاضر، کودکان سنین 15-7 سال شهر جهرم به روش خوشه ای - تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه های مدفوع تهیه شده از 410 دانش آموز به روش رسوبی فرمالین-اتر (Formalin –Ether Concentration) آزمایش گردیدند.
یافته ها: میزان آلودگی انگلی روده ای در دانش آموزان شهرجهرم 6/13درصد بوده که از این میزان 3/9درصد به انگل های بیماری زا با بیشترین میزان آلودگی به انگل ژیاردیا به میزان 1/8 درصد بودند. بررسی های آماری حکایت از بالاتر بودن میزان آلودگی های انگلی روده ای درکودکان با تحصیلات پائین تر مادر ، درآمد کمتر خانواده و بعد بیشتر خانوار داشت. دانش آموزان با مادران کارمند از حداقل میزان آلودگی برخوردار بودند.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که با وجود پائین بودن میزان آلودگی های انگلی روده ای در دانش آموزان شهر جهرم ، هنوز تعدادی از انگل های بیماری زا شیوع قابل توجهی در منطقه دارند که باید مورد بررسی دقیق تر و پیشگیری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An investigation on the prevalence of intestinal Parastitic infections in food handlers in Arak

نویسندگان [English]

  • Mohammad hasan Davami
  • Mahmood reza khazaii
  • Mohmmad Rafiei
  • Mohammad Milani