بررسی فراوانی استفاده از داروهای بدون تجویز پزشک در دانشجویان علوم پایه پزشکی ومهندسی سال 82-83

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه : این تحقیق به بررسی عملکرد دانشجویان گروه پزشکی ومهندسی در مورد خود درمانی با داروهای بدون تجویز پزشکی وعوامل موثر بران پرداخته است وانتظار می رود که اطلاعات حاصله در برنامه های آموزشی که با هدف ایجاد عملکرد مناسب در رابطه با مصرف دارو در بین اقشار جامعه انجام می گیرد نقش داشته باشد. 

مواد وروش تحقیق: در این مطالعه مقطعی تحلیلی 890 دانشجو از گروه علوم پایه پزشکی ومهندسی بطور تصادفی انتخاب شده وتوسط پرسشنامه ای پایا وروادر مورد خود درمانی با داروهای بدون تجویز پزشک وعوامل موثر در مصرف آن مورد پرسشگری قرار گرفتند. 

83/7% از دانشجویان اقدام به خود درمانی نمودند که دانشجویان پزشکی بیشتر از گروه مهندسی از دارو استفاده کرده بودند. بین سن واستفاده ا داروها ارتباط معنی داری کسب شد.شایعترین دارو استفاده شده استامینوفن بوده است وپس از آن در گروه پسران انتی بیوتیکها ودر گروه دختران داروهای ضد التهاب بیشترین استفاده را داشته اند. مهمترین عامل موثر در استفاده از دارو مشابهت بیماری با موارد قبلی بوده است مهمترین منبع تهیه دارو داروخانه ها برای هردو گروه بوده است . عدم توجه به تاریخ مصرف دارو در دوگروه یکسان وتمایل به ادامه خود درمانی در آینده در گروه پزشکی بیشتر ازگروه مهندسی بوده است . 

دراین بررسی همانند بررسی های که در سایر کشورهای در حال توسعه شده است خود درمانی با داروهای بدون تجویز پزشک از شیوع بالایی در دو گروه برخوردار بوده است وشایعترین داروی مورد استفاده استامینوفن بوده است وپیشنهاد می گردد که مسئولین بهداشت ودرمان در جهت آموزش همگانی برای افزایش اگاهی مردم اقدامات لازم به عمل می آورند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey of the frequency of admin steering drugs without prescription among the students of medicine and engineering in82-83

نویسندگان [English]

  • Azar Khaksar
  • Froz Nader
  • Kazem Mosavizadeh