تولید و انجماد جنین گاو در آزمایشگاه

نویسندگان

1 دانشگاه علم پزشکی جهرم

2 جنین شناسی اصفهان

3 بقیه اله

4 اصفهان

5 رویان

چکیده

لزوم کاربرد تکنولوژیهای جدید در زمینه شبیه سازی و تولید حیوانات ترانس ژنیک به منظور افزایش تولید دام ، تولید گونه های مقاوم به بیماریها و توان شیردهی بالا و تولید پروتئین های خاص با مصارف دارویی در کشور ما ، تلاش محققین را به انجام مطالعات بیشتر در این زمینه می طلبد . هدف از این تحقیق ، تولید آزمایشگاهی جنین گاو و انجماد آن به منظور فراهم نمودن مقدمات جهت انجام تحقیقات بعدی است.


مواد و روش ها :

پس از بلوغ و لقاح آزمایشگاهی تخمک، جنین ها در محیط SoF به مدت 8 روز در دمای 39 درجه سانتیگراد و 5% co2 در انکوباتور کشت داده شدند . سپس 200 عدد بلاستوسیست با کیفیت بالا مربوط به روزهای 7 و 8 انتخاب و با روش انجماد شیشه ای (40% اتیلن گلیکول ، 18% فایکل ،
3% مولارساکارز) منجمدشد. پس از ذوب، جنین ها به مدت 24 ساعت کشت داده شدند و میزان حیات آنها براساس جنین های متسع شده مورد ارزیابی قرار گرفت .


یافته ها :

75 % از تخمک ها لقاح یافته و وارد مرحله تقسیم شدند. 20% از تخمک های لقاح یافته تا مرحله بلاستوسیست پیش رفتند . 70% از بلاستوسیست های روز هفتم و 65 درصد از بلاستوسیست های روز هشتم پس از انجماد ـ ذوب، مجدداً متسع شدند. جهت بررسی نتایج از آزمون مجذور کای استفاده گردید .

گرچه میزان درصد  حیات بلاستوسیست ها در روز هفتم پس از انجماد در مقایسه با روز هشتم بیشتر بود ولی از نظر آماری تفاوت بین آنها معنی دار نبود.


نتیجه گیری‌:‌

میزان درصد تخمک های لقاح یافته ، میزان درصد بلاستوسیست های رشد یافته و میزان حیات بلاستوسیست ها پس از انجماد با یافته های محققین سایر کشورها هماهنگی دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Vero cell Co – culture on Quality of in vitro produced bovine blastocysts after vitrification

نویسندگان [English]

  • H Karimi Jashni 1
  • Mohammad Hossein Nasr esfhani 2
  • Hossein Emani 3
  • Mohammad Mardani 4

چکیده [English]

Introduction : Post freze – thaw embryo quality can be assessed by various methods , the most common being in vetro survival after a period of culture . several culture system have been used for this purpose and most of them include somatic cell such as oviduct , granulosa and  Buffalo rat liver cells as Co- culture support . The aim of this study was to assess the Vero cell Co- culture system on quality of in vitro produced bovine blastocysts after vitrification.


Materials & Methods :after in vitro maturation and fertilization of Immature bovine oocytes . presumptive zygotes were cultured in SoFand SoF medium for 7 days (39 c , 5% Co) . Then 100 blastorcysts were selected and vitrified  ( 40% ethylene glycol , 18% ficol , 0.3 mol sacurose).After tawing blastocysts were divided into two groups . One group was cultured in SOF : and the other group was cultured in SoF + Vero cell medium for 48 h. re-expanded blastocysts were selected, inner cell mass(ICM) from them were recovered by immunosurgery and stained cell with Hoechst .


Results : The mean number of ICM in SoF and SoF + Vero were 12 and 15 respectively . The percentage re-expanded blastocysts in SoFand SoF+ Vero were 42%,54% respectivety . there were significant difference between the number of ICM and percentage re–expanded blastocysts in the two groups.


Conclusion : Vero cell Co – culture system can improve viability of in vitro produced bovine blastosysts after vitrification . 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bovine blastocyst – Vero cell
  • Inner cell mas
  • Vitrification
1- Wheeler, MB, Walters EM.Transgenic Technology and Application in swine . Theriogenology 2001; 56: 1345-1369. 2- Bleck GT,White BR, Miller DJ , wheeler MB. Production & Lactalbumin in the milk of transgenic pigs. J Anim sci 1998 ; 76 : 3072 -3078 . 3- Brenig B, Mullar M, Brem G. Gene transferin pigs proc 4th world cong genet Apptied to live stock prod , 1990 ; 12: 41-48. 4- Nguyen BX,sotomaruy , Tani T , Katoy Tsunoday . Efficient cryopreservation of bovine blastocysts drived form nuclear transfer with somatic cells using partial dehydration and vetrification . Theriogenology 2000 ; 53 : 1439 -1448. 5- Hovatta O,sily R,Kraus Z T.and et al . Gryopreservation of human ovarian tissue using dimethyl sulphoxid and propnediol socrose as cryoprotectants . Human Repord 1996 ; 11(6) : 1268-1272 . 6- Leibo SP. Field trial one step frozen bovine embryos transferred non-surgically . Theriogenology 1983;19:139. 7- Rizos D, ward F, Boland MP,Lanergand P.Effect of culture system on the yield and guality of bovine blastocysts as assessed by survival after vitrificaiton . Theriogenology 2001 ; 56:1-16. 8- Fahy GM. Cryopotectant toxicity . Biochemical or smatic ? cryo – lett . 1984;5:287-294. 9- Mtango NR,varisanga MD,Dong YJ , Rajamahendvan R Growth factors and growth hormon enhence in vitro embryo production and post than survival of vitrified bovine blastocysts. Theriogenology 2003;5:1393-1402 . 10- Parrish JJ , susko- parrish JL.first NL.Capacitition of bovin sperm by heparin .Biol Reprod . 1988 ; 138:1171-80. 11- Steeves TE,Gardner DK. Temporal and differential effects of amino acids on bovine embryo development in cultrure . Biol Reprod 1999 :61 : 731- 40 . 12- Zhu SE,Kasai M,otage H. Cryopreservation of expanded mouse blastocysts by vetrification in ethylenglycol – based solution.J Reprod Fertil 1993 ;98:139 -145. 13- Gutierrez .Adan lenergand P.Rizos D.Effect of the in vitro culture system on the kinetus of blastocyst development . Theriogenelogy 2001;55:1117 -1126. 14- Dobrinsky JR.Cellular approach to cryopreservation of embryos.Theriogenology 1996;45:17-26. 15- Shaha.S,suzuk, T.Vetrification of in vitro procluced bovine embryos at different ages using one and three – stop addition of cryoprotective additives.Reprod Fertil Dev 1997 ;9:741- 746. 16- Martinez AG,Valcarcel A,Valcarcel A,Brogliatti G.Vitrification of in vitro production bovine embryos in vitro and in vivo evaluation .Anim Reprod sci 2002 , 73:11-21. 17- Kaidi S,Donnay I,Vanlangendanck A,Massip A.camparison of two co- culture system to assess the survival of in vitro produced bovine blastocysts after vitrification . Anim Reprod sci 1998;52:39-50. 18- Vajta G, Hom P,Grev T. Overall efficiency of in vitro embryo production and vitrification in cattle . Theriogenology 1996;45:683-689. 19- Hiroyoshi H, In vitro production of bovine embryos and their application for embryo transfer. Theriogenology 2003 59:675-685.