بررسی میزان آگاهی و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد از بیماری لیشمانیا در سال 1384

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: بیماری لیشمانیا طیف وسیعی از ناخوشی های مختلف جلدی تا مخاطی را در برمی گیرد عوامل این بیماری ها دارای گونه های مختلفی از جنس انگل لیشمانیا می باشند، که از طریق نیش پشه خاکی ماده و آلوده انتقال می یابند. در انسان بیماری به چهار فرم جلدی، مخاطی، احشائی و جلدی-مخاطی دیده می شوند وقوع سالیانه بیماری به 600000 مورد جدید توأم با نشانه های بالینی می رسد و گزارشات رسمی نشان می دهند که شیوع جهانی بیماری بالغ بر 12 میلیون نفر بوده و جمعیت در معرض خطر قریب 350 میلیون نفر می باشد. هدف این مطالعه تعیین میزان آگاهی و عملکرد دانشجویان سال آخر پزشکی در خصوص این بیماری بود.

مواد و روش تحقیق: این مطالعه توصیفی بوده و تعداد دانشجویان مورد مطالعه بالغ بر 230 نفر بود که اطلاعات ضروری از طریق مصاحبه چهره به چهره جمع آوری گردید و به کمک آزمون مناسب آماری کای- اسکوئر تجزیه و تحلیل گردید.

یافته ها: این تحقیق نشان داد که 44% دانشجویان اطلاعاتی مناسب در مورد لیشمانیا داشتند. 27% آنان پشه خاکی را ناقل لیشمانیا می دانستند و 05/6% آنها معتقد بودند که پوشاندن زخم می تواند به پیشگیری از انتقال بیماری کمک نماید.

نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که درحال حاضر میزان آگاهی و عملکرد دانشجویان در خصوص بیماری لیشمانیا ناقص است و آنان نیازمند دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه از طریق دروس و حتی رسانه های جمعی می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Epidemiology of Anthroponotic Cutaneous Leishmaniasis (ACL) in Larestan, 2006-2008

نویسندگان [English]

  • Mohammad hossien Dehghani tatji
  • samad Edminnrad

چکیده [English]

Objective: Leishmaniasis is one of the six important tropical diseases which  world health organization recommended study and research aspects of its. This study investigated the status of Antroponotic cutaneous leishmaniasis (ACL) in Larestan.

Methods: This was cross sectional- descriptive study. Information were extracted from the epidemiological survey forms of  patient which includes age, sex, the number of sores, location of lesion, place of residence and kind of building and then Analyzed  by SPSS 15 software.

Results: From776 patients 327(42.1%) were male and 449 (57.9%) were female. The highest prevalence was in the age group of 0-9 years (43.9%) and the lowest was in 60+, 33 (4.3%).Mean of age and its standard deviation respectively were 18.27, 17.8 with the range of 1-84. 575(74.1%) of the patients were rural and the 201(25.9%) of them were urban. More than 484(62.4%) of the patients had more than one sore. 406(52.3%) were living in newly- built houses and 47.7 were living in old house. The high risk parts of body were the hands. 301(58.4%) of patients had sores on their hands.  

Conclusion: This study showed that sex pattern of disease differs with other area and children under 10 years old are most at risk. Also Leishmaniasis was mostly seen in rural areas and prevention efforts must be combined with education for groups at risk.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cutaneous leishmaniasis
  • Epidemiology
  • Larestan
1) گزارش سلامت جهان W.H.O. 2) عباس شهین. بررسی اپیدمیولوژی سالک در کرمانشاه طی سال های 76-1374. 3) حاجیان ا. گزارش تحقیقاتی در مورد لیشمانیوز جلدی و احشایی، انتشارات علمی انستیتو پارازیتولوژی و مالاریالوژی نشریه ا. پ،م، شماره 486؛ 7-4، 1353. 4) مظلومی سیدسعید، ثروت ف. بررسی، آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در خصوص بیماری سالک، یک مطالعه توصیفی در منطقه بفروئیه میبد؛ فصلنامه طلوع دانشکده بهداشت یزد؛ 1382. ص 38-13. 5) مظلومی سعید، نیکنامی شمس الدین و همکاران. آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در مناطق اندمیک شهر یزد، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، سال7؛ ضمیمه سال دوم، تابستان1378. 6) شیوائی علیرضا، جنجگو علی اکبر. تأثیر آموزش بهداشت بر آگاهی و عملکرد دانش آموزان شهرستان اردکان؛ خلاصه پایان نامه برای دریافت دکترا، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. 7) Vazaanex ML. Kroeger: popular conceptions regarding cutaneous Leishmaniasis in Colombia, Bol-of-Panama.1991.May;110(5):402-12. 8) Weigel MM. Cutaneous Leshmaniasis in Subtropical Ecuador: Popular, Perceptions, knowledge and treatment, Bulletion of the American Health orhanization (1994), 28(2):142-55. 9) نیکنامی شمس الدین و همکاران. بررسی میزان آگاهی، نگرش و رفتار مادران در زمینه کالاآزار در روستاهای منطقه مشکین شهر دانشور؛ سال ششم، شماره23بهار78؛ صفحات 50-45. 10) Ewles. Line, Simmett, Imla:promotion Health, 1987,P72.