دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تیر 1383 
بررسی فراوانی نسبی علائم افسردگی در دانشجویان پزشکی وپزشکان فارغ التحصیل

صفحه 1-5

10.29252/jmj.1.1.1

محسن معروفی


شب ادراری در کودکان سنین دبستان شهر جهرم و فاکتورهای موثر بر آن

صفحه 6-9

10.29252/jmj.1.1.2

فاطمه امام قرشی


بررسی میانگین سن منارک در میان دانش آموزان مدارس راهنمایی و متوسطه در شهر شیراز در سال 1373

صفحه 9-14

10.29252/jmj.1.1.3

زهرا زارعیان؛ صدیقه دهباشی


بررسی تاثیر آموزش اصول بهداشت فردی به دانش آموزان بر آگاهی و عملکرد خانوادهایشان در شیراز 1382

صفحه 15-19

10.29252/jmj.1.1.4

سعید سبحانیان؛ لیلی مصلی نژاد


بررسی سرعت هدایت عصبی در بیماران مبتلا به نارسائی مزمن کلیه و افراد با سابقه پیوند کلیه

صفحه 20-24

10.29252/jmj.1.1.5

وحید توپچی زاده؛ محمد صادق صدیق مستوفی؛ حسن ارکانی


بررسی نتایج حاصل از پیوند استخوان مصنوعی در درمان بیماریهای استخوان

صفحه 24-29

10.29252/jmj.1.1.6

سید علیرضا ابراهیم زاده؛ محمدتقی خسروانی مقدم؛ ابوالحسن برجیان