بررسی سرعت هدایت عصبی در بیماران مبتلا به نارسائی مزمن کلیه و افراد با سابقه پیوند کلیه

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

نوروپاتی محیطی از عوارض شناخته شده نارسائی مزمن کلیه است. در این مطالعه اثر نارسائی مزمن کلیه بر سرعت هدایت عصبی حرکتی و حسی, بررسی و با بیمارانی که سابقه پیوند کلیه موفقیت آمیز داشتند مقایسه شد.

بیماران شامل دو گروه بودند: 17 بیمار دیالیزی شامل 8 زن و 9 مرد در گروه سنی 60-19 سال و 16 بیمار پیوند شده شامل 10 زن و 6 مرد در محدوده سنی 57-19 سال. بعد از ردکردن دیابت سرعت هدایت عصبی حرکتی مدیان و پرونئال و سرعت هدایت عصبی حسی مدیان و سورال در هر دو گروه اندازه گیری شد و مقادیر بدست آمده از دو گروه با تی - تست مقایسه شد.

میانگین سرعت هدایت عصبی حرکتی در بیماران دیالیزی 47/37/44 متر در ثانیه و در بیماران پیوندی 6/21/50 متردرثانیه (01/0P<), میانگین سرعت هدایت عصبی حسی در بیماران دیالیزی 94/42/41 متر در ثانیه و در بیماران پیوندی 2/21/49 متر در ثانیه (01/0P<)، بدست آمد.

در53% بیماران دیالیزی میانگین سرعت هدایت عصبی حسی کاهش یافته و 41% آنها سرعت هدایت عصبی حرکتی کاهش یافته داشتند.

نتایج نشاندهنده تأخیر هدایتی در اعصاب محیطی در بیماران دیالیزی است که احتمالاً ناشی از توکسینهای در گردش یا دمیلیزاسیون می‌باشد. از مقایسه دو گروه دیالیزی و پیوندی می توان نتیجه گرفت عوارض فوق بعد از پیوند کلیه قابل برگشت هستند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Nerve Conduction Velocity (NCV) In Chronic Renal Failure & Transplanted patients

نویسندگان [English]

  • Vahid Toupchizadeh
  • MohammadSadegh Sedigh Mostofi
  • Hassan Arkani

چکیده [English]

Peripheral neuropathy in chronic renal failure is reported. In this study NCV was

tested in chronic renal failure patients and those with renal transplantation.

Materials & methods:

A total of 33 patients in two groups were selected. Group I Consisted of 17 Patients

with CRF on hemodialysis (aged 19-60 years), Group II included 16 patiemts who

had successful renal transplantation. (aged 19-57 years). We studied motor & sensory

NCV after ruling out diabetes.

Results:

Motor NCV abnormality was seen in 41% of hemodialysed Patients & sensory NCV

abnormality is seen in 53%, while such abnormality was not observed in 16

transplanted patients.

Average motor NCV (Peroneal & median nerves) in group I was 44.7 ± 3.47 m/s & in

group II it was 50.1 ± 2.6 m/s. (P<0.01). Mean average sensony NCV in group I was

41.2 ± 4.49 m/s & in group II 49.1 ± 2.2 m/s This differences was significant (P<0.01).

Conclusion:

Delayed neural conduction in peripheral nerves is seen in patients with chronic renal

failure, that can be improved after successful renal tarns plantation. Etiologic factors

associated with abnormality might be circulating Toxins or demyelination

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peripheral neuropathy
  • chronic renal failure
  • Renal Transplantation
  • Hemodialysis
  • NCV