شب ادراری در کودکان سنین دبستان شهر جهرم و فاکتورهای موثر بر آن

نویسنده

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

شب ادراری از بیماریهای شایع کودکان است که در مناطق مختلف دنیا دارای شیوع متفاوت می باشد. فاکتورهای گوناگون در بروز آن دخیل است که نیاز است در هر منطقه بررسی گردد. هدف مطالعه حاضر بررسی شیوع ادراری در کودکان سنین دبستان شهر جهرم وعوامل موثر در بروز آن
 می باشد.

در مطالعه مقطعی حاضر یک هزار کودک درسنین 11-6 سال به صورت خوشه ای دو مرحله ای از بین کودکان سنین دبستان انتخاب شده وبا استفاده از پرسشنامه والدین  آنان مورد پرسش قرار گرفتند.

شیوع شب ادراری به طور کلی 5/16 درصد بوده است که در پسران با شیوع 7/19 درصد شایع تر از دختران (2/12% ) بوده است. خواب عمیق وسطح پایین تحصیلات والدین از فاکتورهای موثر بر شب ادراری بوده است . رابطه ای بین شب ادراری وتعداد فرزندان، شغل والدین، سطح اجتماعی –اقتصادی وسابقه عفونت ادراری مشاهده نگردید. شیوع شب ادراری در فرزندان اول خانواده شایعتر بوده است . تنها یک سوم والدین جهت درمان کودکان خود اقدام کرده اند.

با توجه به شیوع بالای شب ادراری در شهر جهرم وبا در نظر گرفتن عوامل موثربرشب ادراری مانند سطح تحصیلات والدین وخواب عمیق در کودک لزوم آشنایی وآموزش مناسب والدین در جهت کنترل ادرار ودرمان این کودکان مورد توجه قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of prevalence of enuresis in school age children in Jahrom and related factors

نویسنده [English]

  • Fatemeh EmamGhoraishy

چکیده [English]

Introduction:

To investigate the prevalence of enuresis in school- age children in Iran .


Method:

One thousands children aged 6-11 years old were included in the present study and were evaluated by questionnaire .


Results :

The prevalence of nocturnal enuresis for males was 19.7%females 12.2% and overall prevalence was 16.5% Deep sleep in children and low education of their parents were associated with enuresis .No correlation between enuresis and parent’s job , family size was detected but more common in first child of family .The neurotic children that referred were managed with imipramine .54.9% responded to this drug.


Conclusion:

In conclusion, enuresis is an important problem for both family and children especially in high prevalence area. Specific guidelines must be developed for education of parents and management of neurotic children

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enuresis
  • Prevalence
  • Related factors
1-Stephen B, sulkes. Develop mental and behavioral pediatrics. Behrman kliegman .Essential of pediatrics . Third ed. 1998 Saunders Philadelphia.P:33-34 2-Oge O,Kocak I, Gemalmaz H. Enuresis, point prevalence and associated factors among Turkish children Turkey pediatric 2001 Jan-mar ,43(1):38-43 3- Gumus B, virgin N.Lekil M. at all prevalence of nocturnal enuresis and accompanying factors in children aged 7-11 years in Turkey . Accta. Pediatr 1999 Dec; 88(12):1369- 4-Hanafin S.Sociodemographic factors associated with enuresis .Br J.Nurs 1998,A Pir 9-22;7(7): 403-8 5-Chozza ML. Bernaldinelli L,caione P,at al .An Italian epidemiological mu1998 may :81 supp3:86-9 15-Lee SD.Sohn DW .Lee JZ. et al .An epidemiological study of enuresis in korean children BJU Int .2000 May ;85(7) :869 –73 6-Neveus T, Lackgren G.suolberg A.atal .Sleep and nighrrime behavior of enuretics and non- enuretics . Br Jurol 1998 May :81 supp3 :86-9 7- Hansen A.Hansen B.Dahm TL.Urinary tract infection, day wetting and other voiding symptoms in seven to eight- year –odl Danish children .Acta pediatr 1997 Dec; 86 (12) :1345-9 8-Robson WL , Jakson JP..Blak hurst S.Wnuresis in children with attention –deficit hyperactivity disorder.South med J 1997 May ;90(5) :503-5 9-Hublin C, Kaprio J ,Partinen M, Koskenvuo M.Nocturnal enuresis in a nationwide twin cohort .Sleep .1998sep 15;21(6):579 –85. 10- Liu,X sun Z,Uchiyama M,et al .Attaining nocturnal urinary control , nocturnal enuresis and behavior problem in chinese children aged 6 through 16 years . J.AM Acad .Child Adolesc psychiatry 2000 .Dec;34(12):1557-64. 11- Hacet R. Hackett L.Bhakta ,atal .Enuresis and encorporesis in a south Indian Population children Child care Health Dev; 27(1):35-46 ,2001. 12-Chang P.Chen WJ .Tsai Wy .Stal An epidemilolgical study of noctrunal enure sis in Taiwanian children BJU int . 2001 87(7):678-8. 13- Bower EF.More KH. Shepherd Rb,et al .The Epidemology of children enuresis in Australia ,Br J urol 1996:78(4):602-6. 14- Ornitz EM Russell AT. Gabikian P,et al .Prepulse inhibition of startle ,intellingence and familial primary nocturnal enuresis .Acta .pediatr ,2000:89(4):475 .