بررسی تاثیر آموزش اصول بهداشت فردی به دانش آموزان بر آگاهی و عملکرد خانوادهایشان در شیراز 1382

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

سلامتی مردم هر جامعه به عنوان  مهمترین شاخص و عامل  پیشرفت و بقای جامعه است و زمانی این مهم بدست می آید که تک تک اعضاء‌اجتماع با رعایت اصول بهداشت آنرا تضمین نمایند از طرف دیگر رعایت اصول بهداشتی نیز مستلزم آگاهی و عمل به آن است و در اینجاست که اهمیت آموزش بهداشت در سطح جامعه مشخص می گردد.

 با توجه به اهمیت آموزش بهداشت و ارتباط آن با توزیع نیروی انسانی ،‌این مطالعه باهدف بررسی تاثیر آموزش اصول بهداشت فردی به دانش آموزان برآگاهی و عملکرد خانواده یشان در منطقه  شهرک سجادیه شیراز انجام شد.

این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که در آن از 160 نفر از والدین دانش آموزان پسر مقطع اول و دوم راهنمایی شهرک سجادیه و از طریق نمونه گیری آسان انجام گرفته است 80 نفر در دو گروه شاهد و مورد  در (هر گروه 40 نفر پدر و 40 نفر مادر) جهت انجام تحقیق مذکور انتخاب شدند.

ابزار گرد آوری داده ها را فرم پرسشنامه دو مرحله ای (قبل و پس از آموزش) تشکیل داده است که حاوی اطلاعات مربوطه به میزان آگاهی و عملکرد خانواده می باشد. جهت تحلیل داده ها از روشهای آماری توصیفی در تعیین توزیع داده ها و از آمار استنباطی جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش استفاده شده است ،‌

نتایج پژوهش نشان داد که آموزش به دانش آموزان باعت افزایش آگاهی و بهبود در نحوه عملکرد بهداشتی والدین آنها با اختلاف معنی دار (P<.05) نسبت به گروههای شاهد شده است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of Individual health education on Knowledge and practice of students in shiraz sajadieh town

نویسندگان [English]

  • Saeed Sobhanian
  • lili Mosslanejad

چکیده [English]

Introduction:

Public health is one of the most Important factors that Development of each community Depend to it . and health education is very important because community health is depent to community cooperation.

This research with aim of determine the effect of individual health teaching on knowledge and practice of student’s families was done .


Method:

Determine the effect of teaching individual health on knowledge and practice of student’s families This research is a quasi experimental study containing case and control groups : the case  group was contained of 80 student s’ parents  and the control group was selected the same as  the case group .

The sampling method was convenient methods  and Data gathering  performed by questionnaire in two steps before and after students education


Results & Conclusion :

The data was analyzed by pair T-Test in both group that in case group was significant difference between before and after education (p<0.05) but in control group haven’t been seen significant differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • Knowledge
  • Practice
  • Individual health
اداره کل تغذیه و بهداشت ،‌راهنمای بهداشت در مدارس ،‌چاپ اول پاییز 1370 2- ایات ،‌ اف. ار.“آموزش برای یادگیری ” ترجمه پرویز صلاحی تهران : انتشارات دفتر بازآموزی و آموزشهای آزاد ،‌چاپ اول ،‌1373 3- الاسند ،‌مهرزاد “بررسی نقش آموزشی معلمین در بهداشت فردی مدارس ابتدایی شهرستان اهواز” جهت کارشناسی ارشد ،‌تهران 1372 4-آناستازی ،‌آن و “روان آزمایی” ترجمه محمد تقی براهنی ،‌تهران: انتشارات دانشگاه تهران ،‌1369 5- : حلم سرشت ، پریوش و “اصول بهداشت فردی ” تهران‌: انتشارات چهر،‌1370 6- : حسین زاده ، مریم ، “بررسی تاثیر آموزش بر نگرش و مهارت پرستاران در رابطه با کاهش عوارض شیمی درمانی در بیمارستان های وابسته به وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی” ،جهت اخذ پایان نامه کارشناسی ارشد،‌دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1372 7-آذرنمین ،نسرین ،“بررسی اثر مشارکت زنان به عنوان رابطین بهداشتی در آگاهی مادران در رابطه با پیشگیری و کنترل عفونتهای حاد تنفسی” جهت اخذ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1372 8-الاسوند ،‌مهرزاد،“بررسی نقش آموزشی معلمین در بهداشت فردی مدارس ابتدایی شهرستان اهواز” ،‌جهت اخذ پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس ،1372 9-Stein F.M, .Parterres in evaluation. M Millinn, London. 1990 10- Simmouns, J, .making health education work. , American public health association , Washington, NewYork 1990