بررسی میانگین سن منارک در میان دانش آموزان مدارس راهنمایی و متوسطه در شهر شیراز در سال 1373

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

 سنی که در آن اولین سیکل قاعدگی رخ می دهد سن منارک 1 نام دارد که در همه دختران یکسان نیست و از 8 تا 18 سالگی متغیر است . هدف از این مطالعه تعیین میانگین سن منارک در جامعه ایرانی بوده است .


 این مطالعه در سال 1373 در شهر شیراز 2074 دانش آموز 22-12 سال و 795 نفر از مادران آنها صورت گرفته است .

متوسط سن منارک در دختران 25/1 ± 05/13 سالگی و در مادران آنها 57/1± 49/ 13  سالگی  بوده است. همچنین معلوم شد که بین وضعیت تحصیلی والدین و سن منارک ارتباط معنی داری وجود دارد، در صورتیکه ارتباطی بین سن شروع قاعدگی و نژادها شغل ، سیده وغیر سیده بودن و زندگی در مناطق مختلف مسکونی شهر بدست نیامد.

همچنین معلوم شد که فراوانی شروع سیکل ماهانه در فصل تابستان بیشترین مقدار و در پائیز کمترین مقدار را داشته است

میانگین سن منارک در این مطالعه مشابه نتایج مطالعات انجام شده در نیجریه ، گینه وهنداست ولی از  کشورهایی مثل هنک کنگ و باسک بیشتر و از اتیوپی کمتر است که می تواند به علت اختلاف وضعیت تغذیه ، محیط اجتماعی، آب وهوا ونژاد باشد.

ازطرفی کاهش سن منارک در نسل حاضرنسبت به نسل قبل از آن می تواند ناشی از بهبود وضعیت بهداشت وسلامت عمومی جامعه وتغذیه باشد.

افزایش فراونی شروع سیکل ماهانه درتابستان و کاهش آن در پائیز اثر فاکتور آب وهوا را نشان می دهد که همانند نتایج سایر مطالعاتی است که در این زمینه انجام شده است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The average age of menarche among high school and midcal school students in shiraz in 1373

نویسندگان [English]

  • Zahra Zareian
  • Sedighah Dehbashi

چکیده [English]

Introduction:

The age in which the first minstural cycle starts , is called menarcheal age . it   should be considered that the menarcheal age is between 8 to 18 y/o. The average age of menarche is the subject matter for these research . In addition , various influential factors and their effects on menarcheal age such as socio – economic factors or , in the other word the working situation of parents and their educational status ,  location of habitant and race groups have been studied.


Method :

This research was done among the high school and middle school students in shiraz in 1373 . 2508 students between the age of 12 to 22 years old and 795  students mothers have been studied.


Results :

The average age of menarche among the girls was 13.05 ± 1.25 y/o , and among the students mothers was 13.49 ± 1.57 y/o.

With the respect to the comparison  that has been done between these two age groups ( the students and their mothers .) by p=0.01 , the subject was indicated that the menarcheal age was decreased in present generation.


Conclusion:

Furthermore , there was a  singnigicant relationship between the educational status of parents and the age of menarche, so that the  least menarcheal age was shown among the children with high parental education. However , there was no relationship between the age  of menarche with respect to race , different parents  jobs , sayed and non – sayed ( the descendent of  profit Mohammedan Pubs ) and different residential placed in the city .

It was observed that the most frequency of menarche was in summer and the least was in autumn.

The final results of these studies were the same with the other studies in other countries conversation 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Menarch
  • Race
  • Economical
  • Educational situation
1) Sadock Bj , Sadock VA .synopsis of psychiatry Williams & Wilkins. 9 th ed 2003:535 . 2) Sasock BJ , Sadock VA . Comprehensive textbook of psychiatry Williams & Eilkins . 7 th ed 2000;1284-1344 . 3) Seeley HF . The practice of anesthesia – a stress for the middle aged . Anesthesia, 1996:21(6) : 571 –4. 4) Stewart SM, Beston C. Stress and vulnerability in medical students . Medical education , 1995: 26 (2): 119-27. 5) Center c, .Confrontation depression and suicide in physicians , Employment Law center and the University of California, Hosting college of Law , San Franciso , USA . 6) Danoff D , Helmers KF. Stress & depressed mood in medical & law students at MC.Gill university .Acad Med Aug1997: 27 (8) : 703 –14 . 7)Chong pp , Ford DE. Insomnia in young men and Subsequent Depression ,the Joun Hopkins precursors study .Am J.of epidemiology .1997:146(2): 105-4 . 8)Tssen R,Vaglum P.suicidal ideation among medical students and young physicians. Journal of affective disorders .2001:69-79. 9)Rosol MC, Ockene IS.A longitudinal study of student’s depression at one medical school at one medical school.1997:1040-2446. 10)Inam SN,Saqib A.Prevalence of anxiety and depression among medical students. J.pak. 2003: 53(2):44-7.