بررسی فراوانی نسبی علائم افسردگی در دانشجویان پزشکی وپزشکان فارغ التحصیل

نویسنده

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

افسردگی  یکی از شایعترین و ناتوان کننده ترین اختلالات روانپزشکی است که شیوع آن در طول عمر بین 15تا25 درصد تخمین زده
می شود. پزشکان نیز از این بیماری در امان نیستند و بروز افسردگی در آنها تاثیری عظیم تر و گسترده تر در مقایسه با سایر جوامع تخصصی دارد چون حتی درجات خفیف نقایص حرفه ای ممکن است بیماران را با خطر مواجه نماید. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی و شدت علائم افسردگی در دانشجویان پزشکی وپزشکان فارغ التحصیل است.

این تحقیق یک مطالعه توصیفی مقطعی است که از طریق پرسشنامه افسردگی بک در هزار نفر از دانشجویان سال اول ، چهارم و آخر پزشکی ، پزشکان عمومی وپزشکان متخصص شهر اصفهان انجام گردیده است که در هر مقطع 200 نمونه بصورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده و در مجموع 432 نفر از آزمودنیها اقدام به تکمیل پرسشنامه نمودند . اطلاعات اولیه در نرم افزار spss با استفاده از آزمونهای کای اسکوار ، آنوا و کروس کال والیس تجزیه وتحلیل گردید.

از 432 آزمودنی که اقدام به تکمیل پرسشنامه کرده بودند 171 نفر(6/39%) زن و261 نفر (4/60% ) مرد بودند . تعداد مجردین و متاهلین به ترتیب 299 (2/69%) و 133 (8/30%) نفر بود .متوسط نمره بک در کل آزمودنیها 6/13 و برای گروههای پنجگانه از سال اول دانشکده پزشکی تا متخصصین به ترتیب 2/11 ،9/11،3/16،8/19 ، 6/9 بدست آمد . بین مجردین و متاهلین و همینطور بین زنان ومردان تفاوت آماری معنی داری از نظر نمره بک وجود نداشت.

نتایج این مطالعه حاکی از شیوع بالای علائم افسردگی در دانشجویان پزشکی وپزشکان فارغ التحصیل است . بخصوص فراوانی وشدت افسردگی در مقطع کارورزان و پزشکان عمومی بیشتر وبا سایر گروهها از نظر آماری تفاوت معنی داری دارد. لذا شایسته است سازمانها و مراجع ذی ربط نسبت به شناسایی عوامل ایجاد کننده و ارائه راه حل های مناسب اقدام کنند تا کارآیی پزشکان وکیفیت ارائه خدمات بهداشتی درمانی ارتقاء یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Depressive symptoms in medical students and physicians

نویسنده [English]

  • Mohsen Maaroofi

چکیده [English]

Depression is one of the most commom and disabliding mental disorders with 15-25% life time prevalence.

Physicians are not immune against this disorder and depression of them may be so dangerous for their patients .The aim of this study is determination of depressive symptoms in medical students and physicians.


Method :

In a cross- sectional study ,1000 Beck Depression Inventories (BDI)were distributed among different grades medical students ,general practitioners & specialists.Primary data analyzed by chi-square ,anova & Kruskal –Wallis tests in the spss software.


Results:

 435(261males & 171 females) completed the questionnaires. 69.2% of them were single and 30.8% were married .

Mean Beck Score (BS) WAS 13.6 for all of them .In the lst.,4th & 6th .Grade student ,general practitioners and specialists groups the mean BS were 11.2 ,11.9,16.3 ,19.8& 9.6 respectively.

There was no significant differences between males & females or between singles & who married according to BS.


Conclusion :

The results of this study indicate that depressive symptoms are common in medical students & physicians, specially general practitioners, and so ,appropriate interventions for prevention & treatment of this problem is strongly recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • Medical students
  • Physicians
1) Sadock Bj , Sadock VA .synopsis of psychiatry Williams & Wilkins. 9 th ed 2003:535 . 2) Sasock BJ , Sadock VA . Comprehensive textbook of psychiatry Williams & Eilkins . 7 th ed 2000;1284-1344 . 3) Seeley HF . The practice of anesthesia – a stress for the middle aged . Anesthesia, 1996:21(6) : 571 –4. 4) Stewart SM, Beston C. Stress and vulnerability in medical students . Medical education , 1995: 26 (2): 119-27. 5) Center c, .Confrontation depression and suicide in physicians , Employment Law center and the University of California, Hosting college of Law , San Franciso , USA . 6) Danoff D , Helmers KF. Stress & depressed mood in medical & law students at MC.Gill university .Acad Med Aug1997: 27 (8) : 703 –14 . 7)Chong pp , Ford DE. Insomnia in young men and Subsequent Depression ,the Joun Hopkins precursors study .Am J.of epidemiology .1997:146(2): 105-4 . 8)Tssen R,Vaglum P.suicidal ideation among medical students and young physicians. Journal of affective disorders .2001:69-79. 9)Rosol MC, Ockene IS.A longitudinal study of student’s depression at one medical school at one medical school.1997:1040-2446. 10)Inam SN,Saqib A.Prevalence of anxiety and depression among medical students. J.pak. 2003: 53(2):44-7.