اثر یک دوره تمرین مقاومتی دایره ای به همراه عصاره یونجه بر سطوح استئوپروتگرین و فاکتور هسته ای کاپا بی در دختران لاغر

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی ساری

2 دانشگاه آزادساری

3 دانشگاه آزاد

چکیده

چکیده

 مقدمه: پوکی استخوان رایج ترین بیماری متابولیکی استخوان است که عوامل مختلفی مانند شاخص پایین توده بدن و عدم فعالیت جسمانی در بروز این بیماری دخالت دارند. تعدیل شیوه زندگی می تواند یک استراتژی مفید برای پیش گیری از این بیماری باشد. لذا هدف مطالعه حاضر تعیین اثر تمرین مقاومتی دایره ای و مصرف عصاره یونجه بر سطوح استئوپروتگرین و فاکتور هسته ای کاپا بی  در دختران جوان لاغر بود.

روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی 28 نفر از دختران  دانش‌آموز (16 تا 19 سال) بطور تصادفی و مساوی به چهار گروه (مکمل، تمرین، تمرین- مکمل و کنترل) تقسیم شدند. برنامه تمرین مقاومتی شامل 10 حرکت با شدت 60 تا 80 درصد یک تکرار بیشینه بود که در 8 الی 12 تکرار، طی 4 هفته، سه جلسه/ هفته 60 دقیقه/ جلسه انجام شد. مکمل یونجه به میزان یک سی سی/ کیلوگرم وزن بدن، هر 3 بار در روز و به مدت 4 هفته مصرف  شد. آنالیز داده ها با استفاده از آزمون های t زوجی  و آنالیز واریانس یک راهه انجام شد(05/0P<).

یافته ها:  4 هفته تمرین مقاومتی دایره ای، مکمل سازی و مداخله ترکیبی با افزایش معنی دار سطوح استئوپروتگرین و کاهش معنی دار سطوح فاکتور هسته ای کاپا بی دردختران لاغر همراه بود(05/0>p < /span>). بعلاوه مداخله ترکیبی با تغییر بیشتری در سطوح این شاخص ها در مقایسه با گروه  تمرین و مکمل همراه بود(05/0>p < /span>).

نتیجه گیری: انجام تمرینات مقاومتی دایره ای و مصرف عصاره یونجه به عنوان یک روش درمانی غیر دارویی می تواند سبب افزایش شاخص های تشکیل استخوان و نیز کاهش فعالیت مسیر تحلیل آن در دختران جوان لاغر گردد، البته اثر بخشی ترکیب تمرین و مکمل  بیشتر از اثرات جداگانه هر یک از مداخله  ها می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of resistance training circuit with Medicago sativa extracts on levels of Osteoprotegerin and Nuclear Factor of Kappa-B in thin girls

نویسندگان [English]

  • parvin farzanegi 1
  • khatereh ebrahimi 2
  • masoumeh habibian 3

1

2

3

چکیده [English]

Abstract

Introduction:

 Osteoporosis is the most common metabolic bone disease with high prevalence that various factors are involved in the pathogenesis of this disease, including the low body mass index and lack of physical activity. Change in lifestyle represents a successful strategy to prevent future disease. Therefore the aim of this study was determine the interactive effects of resistance training and Medicago sativa extracts consumption on serum level of steoprotegerin and nuclear factor kappa B in thin girls.

Materials and Methods:

In one Quasi-experimental study, 28 female students (16 to 19 years) divided into 4 groups, including: supplement, training , training-supplement and Control randomly. Resistance training program consisted of 10 exercise movements at 60-80% of one repeated maximal in 8-12 repetition (in 3 circuits), 60 min per day and 3 sessions per week for 4 weeks. Intake Medicago sativa supplement was 1 ml/kg body weight for 3 times a day. Data were analyzed with Paired t and ANOVA tests ( P<0.05) .

Results:

Four weeks of resistance training, supplementation and the combined intervention were associated with a significant increase in steoprotegerin and  decrease in nuclear factor kappa B levels (P<0/05) in thin girls. Furthermore combined intervention were associated with greater changes in percent changes of these inducator compare training and supplement groups (p<0.05).

Conclusion:

Regular resistance training with consumption of Medicago sativa extracts as a non-drug therapy can increase bone formation markers and also reduce the activity of the absorbency pathway in thin adolescent girls. Of course the combination of exercise and supplement are more effective than the separate effects of each them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resistance training
  • Medicago sativa
  • steoprotegerin
  • nuclear factor kappa B
  • thinness
1. Rafieian M, Shahrani M, Pilehvarian A, Khayri S, Rabii R, Momeni A, et al. Preventive and therapeutic effects of tomato juice on the growth of fibrosarcoma tumor cells in Balb/c mice. J Shahrekord Univ Med Sci 2009;10(4):70-6 . (Persian) 2. Habibzade SN, Rahmanini F, Daneshmandi H. Effect of walking program on bone mass density, body composition and some of blood factors in obese and thin girls. Kowsar Med J 2010;15(1):55-9. (Persian). 3. Greco EA, Lenzi A, Migliaccio S.The obesity of bone. Ther Adv Endocrinol Metab. 2015 ; 6 (6) :273-86. 4. Montazery Fard F, Karaji Bani M, Dashipour A. The prevalence of obesity and wasting and their correlation with food intake in female junior school students in Zahedan, 2004. Iranian South Med J 2006;9(1):66-76. (Persian). 5. Cashman K. Calcium intake, calcium bioavailability and bone health. British J Nutr 2002;87(2):169-78. 6. Bearman SK, Presnell K, Martinez E, Stice E. The skinny on body dissatisfaction: A longitudinal study of adolescent girls and boys. J Youth and Adolesc 2006;35(2):217-29. 7.Cummings SR, Melton LJ. Epidemiology and outcomes of osteoporotic fractures. Lancet 2002; 359 (9319): 1761-7. 8. Kong Y-Y, Feige U, Sarosi I, Bolon B, Tafuri A, Morony S, et al. Activated T cells regulate bone loss and joint destruction in adjuvant arthritis through osteoprotegerin ligand. Nature 1999;402(6759):43-7. 9. Magni P, Dozio E, Galliera E, Ruscica M, Corsi M. Molecular aspects of adipokine-bone interactions. Curr Mol Med 2010;10(6):522-32. 10. Khosla S. Minireview: The opg/rankl/rank system. Endocrinology 2001;142(12):5050-5. 11. Lerner HU. New molecules in the tumor necrosis factor ligand and receptor superfamilies with importance for physiological and pathological bone resorption. Crit Rev in Oral Biol Med 2004;15(2):64-81 12. Stejskala D, Bartekb J, Pastorkováa R, Ruzickaa V, Orala I, Horalíka D. Osteoprotegerin, RANK, RANKL. Biomed 2001; 145(2): 61-64. 13. West SL, Scheid JL, De Souza MJ. The effect of exercise and estrogen on osteoprotegerin in premenopausal women. Bone 2009;44(1):137-44. 14.Simonet W, Lacey D, Dunstan C, Kelley M, Chang M-S, Lüthy R, et al. Osteoprotegerin: a novel secreted protein involved in the regulation of bone density. Cell 1997;89(2):309-19. 15.Kostenuik PJ , Shalhoub V. Osteoprotegerin :a Physiological and Pharmacological Inhibitor of Bone Resorption. Curr Pharm Des 2001;7(8):613-35. 16.Léotoing L, Wauquier F, Guicheux J, Miot-Noirault E, Wittrant Y, Coxam V. The polyphenol fisetin protects bone by repressing NF-κB and MKP-1-dependent signaling pathways in osteoclasts. PloS one 2013;8(7):e68388. 17. Hayden MS, Ghosh S. Signaling to NF-κB. Genes Develop 2004;18(18):2195-224. 18. Banfi G, Lombardi G, Colombini A, Lippi G. Bone metabolism markers in sports medicine. Sport Med 2010;40(8):697-714. 19.Welch J, Turner C, Devareddy L, Arjmandi B, Weaver C. High impact exercise is more beneficial than dietary calcium for building bone strength in the growing rat skeleton. Bone 2008;42(4):660-8. 20.Ostrowska Z, Ziora K, Oświęcimska J, Świętochowska E, Szapska B, Wołkowska-Pokrywa K, et al. RANKL/RANK/OPG system and bone status in females with anorexia nervosa. Bone 2012;50(1):156-60. 21.Bush RA. Female high-school varsity athletics: An opportunity to improve bone mineral density. J Sci Med Sport 2009;12(3):366-70. 22.Vicente-Rodriguez G, Dorado C, Perez-Gomez J, Gonzalez-Henriquez J, Calbet J. Enhanced bone mass and physical fitness in young female handball players. Bone 2004;35(5):1208-15. 23.Vicente-Rodriguez G, Dorado C, Perez-Gomez J, Gonzalez-Henriquez J, Calbet J. Enhanced bone mass and physical fitness in young female handball players. Bone 2004;35(5):1208-15. 24. Tahuri H. Encyclopedia of Medicinal Plants. Qom: Padide Danesh, Tahsin Publication; 2011. 520 p. (Persian). 25.Habibian M, Farzanegi P, khakpour M. The Effect of Circuit Resistance Training and Medicago sativa Supplement on Interlukin 18 and Interlukin 10 in Young Girls with Low Body Mass Index. Qom Univ Med Sci J 2015;9(2); 60-68 .(Persian). 26. Crenshaw T, Peo E, Lewis A, Moser B. Bone strength as a trait for assessing mineralization in swine: a critical review of techniques involved. J animal Sci 1981;53(3):827-35. 27. Gaeini A. Nutritional strategies in exercise and weight control. Tehran: Vaziri; 2006. 399-05 p.(Persian). 28. Korpelainen R, Korpelainen J, Heikkinen J, Väänänen K, Keinänen-Kiukaanniemi S. Lifestyle factors are associated with osteoporosis in lean women but not in normal and overweight women: a population-based cohort study of 1222 women. Osteoporos Int 2003;14(1):34-43. 29. Bergström I, Parini P, Gustafsson SA, Andersson G, Brinck J. Physical training increases osteoprotegerin in postmenopausal women. J bone miner metab 2012;30(2):202-7. 30. Welsh L, Rutherford O, James I, Crowley C, Comer M, Wolman R. The acute effects of exercise on bone turnover. Inter J Sport Med 1997;18(4):247-51. 31.Marques EA, Wanderley F, Machado L, Sousa F, Viana JL, Moreira-Gonçalves D, et al. Effects of resistance and aerobic exercise on physical function, bone mineral density, OPG and RANKL in older women. Exp Gerontol 2011;46(7):524-32. 32. Kim CH, You L, Yellowley CE, Jacobs CR. Oscillatory fluid flow-induced shear stress decreases osteoclastogenesis through RANKL and OPG signaling. Bone 2006;39(5):1043-7. 33. Saunders MM, Taylor AF, Du C, Zhou Z, Pellegrini VD Jr, Donahue HJ. Mechanical stimulation effects on functional end effectors in osteoblastic MG-63 cells. J Biomech 2006;39(8):1419-27. 34. Hofbauer LC, Heufelder AE. Role of receptor activator of nuclear factor-kappaB ligand and osteoprotegerin in bone cell biology. J Mol Med (Berl) 2001;79(5-6):243-53. 35.Brahm H, Piehl‐Aulin K, Ljunghall S. Biochemical markers of bone metabolism during distance running in healthy, regularly exercising men and women. Scand J Med Sci Sports 1996;6(1):26-30. 36.Schenk S, Horowitz JF. Acute exercise increases triglyceride synthesis in skeletal muscle and prevents fatty acid–induced insulin resistance. J Clin Invest 2007;117(6):1690. 37.Vella L, Caldow MK, Larsen AE, Tassoni D, Della Gatta PA, Gran P, et al. Resistance exercise increases NF-κB activity in human skeletal muscle. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2012;302(6):R667-R73. 38.Rivas DA, Morris EP, Haran PH, Pasha EP, da Silva Morais M, Dolnikowski GG, et al. Increased ceramide content and NFκB signaling may contribute to the attenuation of anabolic signaling after resistance exercise in aged males. J Appl Physiol 2012; 113(11):1727-36. 39.Rupasinghe HV, Jackson C-JC, Poysa V, Di Berardo C, Bewley JD, Jenkinson J. Soyasapogenol A and B distribution in soybean (Glycine max L. Merr.) in relation to seed physiology, genetic variability, and growing location. J Agric Food Chem 2003;51(20):5888-94. 40. Walker GL, Danielson DM, Peo ER Jr, Mumm RF. Bioavailability of Calcium in Sun-Cured Alfalfa Meal and Effect of Dietary Calcium Concentration on Bone and Plasma Characteristics During Two Phases of Gestation in Gilt. J Anim Sc 1993 ;71(1):124-31. 41.Al-Dosari MS. In vitro and in vivo antioxidant activity of alfalfa (Medicago sativa L.) on carbon tetrachloride intoxicated rats. Am J Chin Med 2012; 40(4):779-93.