دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 31، فروردین 1394 
بررسی اثرات روغن گردو بر برخی از پارامترهای اسپرم، در موش های صحرایی تحت تیمار با بوسولفان

صفحه 1-6

10.29252/jmj.13.1.1

خاتون رضایی؛ حیدر آقابابا؛ لادن صادقی


تاثیر عصاره آبی-الکلی گیاه گلپر(Heracleum persicum ) در دوران بارداری بر میزان آنزیم های کبدی(ALP- AST-ALT) و فاکتورهای بیوشیمیایی(آلبومین و پروتئین) در نوزادان موش های صحرایی نر

صفحه 7-13

10.29252/jmj.13.1.7

فهیمه بزمی؛ مختار مختاری؛ سعید خاتم ساز


بررسی تأثیر تیمار 4 هفته ای عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب بر غلظت سرمی هورمون کوله سیستوکینین و وزن بدن در موش های صحرایی نر

صفحه 15-20

10.29252/jmj.13.1.15

حسین کارگر جهرمی؛ زهرا کارگر جهرمی؛ زهرا خباز خرامه؛ حمیدرضا دولتخواه


تأثیر عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب بر غلظت سرمی هورمون های LH و پروژسترون در موش های صحرایی ماده بالغ

صفحه 21-26

10.29252/jmj.13.1.21

کاوس صلح جو؛ حسین کارگر جهرمی؛ کرامت اله صلح جو؛ زهرا کارگر جهرمی؛ زهرا خباز خرامه؛ مریم مهدی یار


تاثیر عصاره آبی برگ انبه بر بافت بیضه و شاخص های باروری در موش های صحرایی نر نژاد ویستار

صفحه 27-35

10.29252/jmj.13.1.27

سمانه باغبان؛ وحید حمایت خواه جهرمی


اثر عصاره هیدروالکلی گل‌گاوزبان ایرانی در کنترل قند خون و وزن موش‌های صحرائی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

صفحه 37-44

10.29252/jmj.13.1.37

مینو محمودی؛ هادی گلمحمدی؛ سیامک شهیدی


اثر حفاظتی ویتامین C بر تغییرات بافتی کلیه موش صحرایی مورد مواجهه با آفت کش دلتامترین

صفحه 45-55

10.29252/jmj.13.1.45

فرنگیس قاسمی؛ هیفا سعدونی؛ حبیب الله جوهری


مقایسه پارامترهای سونوگرافی داپلر در بیماران کلیه پیوندی با شرایط پایدار در زمان قبل و بعد از حداکثر مقدار سرمی سیکلوسپورین A

صفحه 57-62

10.29252/jmj.13.1.57

زهره مکی؛ سریر ناظمی؛ احمد انحصاری؛ جلال آزمندیان؛ سعید مردپور