تأثیر عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب بر غلظت سرمی هورمون های LH و پروژسترون در موش های صحرایی ماده بالغ

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

2 دانشگاه آزاد شیراز

3 دانشگاه پیام نور

4 کمیته تحقیقات دانشجویی

چکیده

زمینه و هدف: استفاده از ثعلب به عنوان یک داروی انرژی زا و تقویت کننده قوای جنسی در طب سنتی رایج است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب بر سطح سرمی هورمون های پروژسترون و LH در موش های صحرایی ماده می باشد. مواد و روش ها: در این تحقیق تجربی 40 سر موش صحرایی ماده بالغ از نژاد ویستار انتخاب و به طور تصادفی به 5 گروه مساوی : کنترل (بدون دریافت هیچ ماده ای)، شاهد(دریافت کننده 1 میلی لیتر آب مقطر) ، گروه تجربی 1( دریافت کننده mg/kg 20 عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب)، گروه تجربی 2(دریافت کننده mg/kg 40 عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب) و گروه تجربی 3 (دریافت کننده mg/kg 80 عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب) تقسیم شدند. در گروه های تجربی عصاره به مدت 28روز و به صورت داخل صفاقی تزریق شد. در پایان دوره آزمایش از موش ها جهت بررسی سطح سرمی هورمون های پروژسترون و LH خونگیری به عمل آمد. یافته ها: تزریق عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب باعث افزایش معنادار سطح سرمی هورمون پروژسترون و LH نسبت به گروه کنترل می شود ( p<0/05). نتیجه گیری: عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب می توانداز طریق افزایش سطح سرمی هورمون های پروژسترون و LH ، نقش مثبتی بر روند تخمک گذاری در جنس ماده داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of aqueous extract of the roots of Salep plants on the serum concentration of progesterone and LH hormone in female rats

نویسندگان [English]

  • kavous solhjo 1
  • hossein Kargar jahromi 1
  • keramat allah solhjo 2
  • zahra Kargar jahromi 1
  • zahra Khabbaz Kherameh 3
  • Maryam Mediyar 4

1

2

3

4

چکیده [English]

Background: Using the Salep as an energetic drug and sexual stamina enhancer is common in traditional medicine. This study aims to investigate the effect of aqueous extract of Salep on serum level of progesterone and LH hormones in the female rats. Materials and Methods: In this experimental study, 40 adult female Wistar rats were selected and randomly divided into 5 groups: control (no drug), sham (which received 1 ml distilled water), the experimental group 1 (recipient of 20 mg / kg aqueous extract of Salep), the experimental group 2 (recipient of 40 mg / kg aqueous extract of Salep) and experimental group 3 (recipient of 80 mg / kg aqueous extract of Salep). In the experimental groups the extract was injected intraperitoneally for 28 days. At the end of the experimental term, the mice were bled to examine the serum level of the progesterone and LH hormones (p<0.05). Findings: Injecting the aqueous extract of Salep caused a significant increase in the serum level of progesterone and LH hormones compared to control group (p <0.05). Conclusion: The aqueous extract of Salep can play a positive role in the process of ovulation in females, through increasing the serum levels of progesterone and LH hormones. Key Word : Salep, Progesterone, LH, Female Rats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salep
  • progesterone
  • LH
  • Female Rats