دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 16، مهر 1390 
پروتکل روش پالس فیلد ژل الکتروفورزیس برای تایپ بندی سویه های اوروپاتوژنیک اشریشیاکلی

صفحه 1-7

10.29252/jmj.9.2.1

مجتبی انوری نژاد؛ شهره فرشاد؛ عبد الوهاب البرزی؛ رضا رنجبر؛ مرضیه حسینی


مقایسه سطح IL2، IL6 و TNF در دهنده‌های مرگ مغزی و افراد دهنده کلیه زنده به همراه بررسی ارتباط آن با عملکرد حاد کلیه پیوندی در بیماران گیرنده پیوند در بیمارستان نمازی شیراز در سال‌های 89-1388

صفحه 8-14

10.29252/jmj.9.2.8

مریم پاک فطرت؛ جمشید روزبه؛ نگار آذرپیرا؛ فاطمه افتخاریان؛ رضا صحرایی


وضعیت تغذیه کودکان زیر دو سال و عوامل مرتبط با آن در مراکز شهری و روستایی جهرم سال 87-86

صفحه 15-20

10.29252/jmj.9.2.15

سوسن ترابی؛ سید اسماعیل مناقب؛ سمیرا رحمانیان؛ راضیه زاهدی؛ زهره صلح‌جو


شناسایی گونه های انگل لیشمانیای جدا شده از بیماران مبتلا به کالاآزار به روش واکنش زنجیره‌ای پلی مراز یک مرحله ای

صفحه 21-26

10.29252/jmj.9.2.21

مهدی فخار؛ محمد حسین معتضدیان؛ سید علی هاشمی؛ احمد گلکار


تأثیر فعالیت ورزشی حاد بر مقادیر سرمی IL-6 و CRP در نوجوانان سالم غیر ورزشکار

صفحه 27-33

10.29252/jmj.9.2.27

حمیدرضا محمدی؛ فرزانه تقیان؛ محمد صادق خوشنام؛ محمد رفعتی فر؛ مهدی صباغ


بررسی رفتار مادران شهر اراک در خصوص پیشگیری از تشنج ناشی از تب در کودکان خود: کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی

صفحه 34-40

10.29252/jmj.9.2.34

محبوبه سجادی هزاوه؛ محسن شمسی


اثربخشی مداخله افشای هیجانی در کاهش استرس و بازداری بیماران دارای اختلال روان‌تنی

صفحه 41-47

10.29252/jmj.9.2.41

احمد علی پور؛ احمدعلی نوربالا؛ مهناز یزدانفر؛ مژگان آگاه هریس


تغییرات شاخص‌های خون‌شناسی متعاقب جلسات مکرر تمرینات همزمان استقامتی- مقاومتی

صفحه 48-54

10.29252/jmj.9.2.48

حمید اراضی؛ ارسلان دمیرچی؛ علی مصطفی‌لو