تأثیر فعالیت ورزشی حاد بر مقادیر سرمی IL-6 و CRP در نوجوانان سالم غیر ورزشکار

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مقدمه: اینترلوکین-6 (IL-6 interleukin-6 -) سیتوکین اصلی درگیر در شروع پاسخ فاز حاد است که باعث سنتز برخی پروتئین های موجود در کبد مانند پروتئین واکنشی C (CRP) (protein C-reactive) می شود. هدف این پژوهش، مطالعه تأثیر فعالیت ورزشی حاد بر پاسخ برخی عوامل التهابی پیش گو کننده بیماری‌های قلبی- عروقی مانند IL-6 و CRP در نوجوانان سالم غیر ورزشکار بود. روش کار: 15 نوجوان غیر ورزشکار داوطلب، با میانگین سن 9/0 ± 4/15 سال در این تحقیق شرکت کردند. در جلسه آزمون، ابتدا نمونه خونی در حالت ناشتا از آزمودنی‌ها گرفته شد و سپس به مدت 30 دقیقه با 65 تا 70 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max) روی دوچرخه کارسنج رکاب زدند. بلافاصله پس از اتمام فعالیت و 60 دقیقه پس از فعالیت، از آزمودنی به منظور اندازه گیری HS-CRP و IL-6 نمونه خونی گرفته شد. برای تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و از آزمون تعقیبی (LSD) به منظور تعیین اختلاف بین مراحل استفاده شد. یافته ها: مقادیر سرمی IL-6، بلافاصله و 60 دقیقه بعد از فعالیت ورزشی و مقادیر سرمی HS-CRP فقط 60 دقیقه بعد از فعالیت ورزشی نسبت به قبل از فعالیت افزایش معناداری داشت. بحث و نتیجه گیری: انجام فعالیت ورزشی حاد در نوجوانان سالم باعث افزایش مقادیر سرمی IL-6 و CRP می شود و با توجه به تأثیر شدت، مدت، نوع فعالیت ورزشی و سطح آمادگی بدنی روی میزان پاسخ ایمنی بهتر است در ارائه فعالیت های ورزشی تا حد واماندگی برای نوجوانان غیر ورزشکار دقت بیش تری کرد.

عنوان مقاله [English]

The effect of acute physical exercise on serum IL-6 and CRP levels in healthy non-athlete adolescents

نویسندگان [English]

  • HamidReza Mohammadi
  • Farzaneh Taghian
  • MohammadSadegh Khoshnam
  • Mohammad Rafati
  • Mehdi Sabagh

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interleukin-6
  • HS
  • C-reactive protein
  • فعالیت ورزشی
  • نوجوانان