شناسایی گونه های انگل لیشمانیای جدا شده از بیماران مبتلا به کالاآزار به روش واکنش زنجیره‌ای پلی مراز یک مرحله ای

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: لیشمانیوز احشایی (کالاآزار) بیماری انگلی مهمی است که توسط گونه‌های لیشمانیای دونوانی و اینفانتوم ایجاد می شود. شواهد اپیدمیولوژی نشان می دهد که لیشمانیوز احشایی در بعضی از مناطق شهرستان جهرم از استان فارس شایع است. مطالعه حاضر با هدف تعیین هویت عامل ایجاد کننده لیشمانیوز احشایی در این شهرستان انجام شد. روش کار: در این مطالعه تجربی از 16 نفر بیمار مبتلا به کالاآزار بستری شده در بیمارستان شهید مطهری جهرم در طی سال های 1377 تا 1383 نمونه مغز استخوان گرفته شد. دی ان آ از اسلایدهای میکروسکوپی تهیه شده از این نمونه ها استخراج و گونه انگل با روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز (PCR) اختصاصی تعیین شد. برای این کار با استفاده از پرایمر LINR4 و LIN17 قطعه متغیر از حلقه های کوچک دی ان آی کینتوپلاستی انگل لیشمانیا تکثیر و روی ژل آگاروز 5/1 درصد الکتروفورز شد. یافته ها: تمامی بیماران از نظر سرولوژی با استفاده از آزمون ایمونوفلوروسنت غیرمستقیم مثبت بودند. در بررسی اسمیرهای مستقیم مغز استخوان، آماستیگوت‌های انگل (اجسام لیشمن) به تعداد زیاد مشاهده شد. تمامی نمونه ها در آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز باندی به اندازه 720 جفت باز ایجاد کردند. مقایسه این باندها با باندهای گونه های استاندارد، مشخص نمود که گونه انگل در تمامی بیماران لیشمانیا اینفانتوم است. بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که تعیین گونه با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلی مراز یک مرحله ای و پرایمرهای LINR4 و LIN17 روشی ساده و سریع است. همچنین عامل لیشمانیوز احشایی در بیماران تحت بررسی لیشمانیا اینفانتوم می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Detection of Leishmania parasites species isolated from patients suffering from kala-azar using one-step PCR

نویسندگان [English]

  • Mehdi Fakhar
  • MohammadHossein Motazedian
  • SeyedAli Hashemi
  • Ahmad Golkar

چکیده [English]

Introduction: Visceral leishmaniasis (VL) or Kala-azar is an important parasitic diseases caused by protozoan parasites of the genus Leishmania including L. donovani, L. infantum. Epidemiological evidences show that VL is frequently common in some areas of Jahrom district in Fars Province. This study aimed to characterize the causative agent of VL in this region. Materials and Methods: Bone marrow sample was obtained from 16 VL patients from Pediatric hospital in Jahrom town. DNA was extracted from the microscopic slides and checked by specific PCR to find out the species of the parasite. To do it, a segment of minicirclekinetoplast DNA was amplified, using LINR4 and LIN17 primers. Products of PCR were evaluated by electrophoresis, using 1.5% agarose. Results: Anti-leishmania antibody was detected in all patients by IFAT. Examination of bone marrow smears demonstrated numerous amastigotes of Leishmania (Leishman bodies) in the samples. All the samples produced a 720 bp band in PCR assay. The isolates were compared with reference strains and revealed that all the isolates are L. infantum. Conclusion: Our findings showed that species characterization with one-step PCR by LIN17 and LINR4 is simple and fast it was also confirmed that the causative agent of VL in Jahrom is L. infantum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visceral leishmaniasis
  • Kala-azar
  • L. infantum
  • Polymerase chain reaction
  • Bone marrow