تغییرات شاخص‌های خون‌شناسی متعاقب جلسات مکرر تمرینات همزمان استقامتی- مقاومتی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

3 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی تغییرات شاخص‌های خون‌شناسی متعاقب دو جلسه تمرین منتخب شامل تمرینات همزمان استقامتی و مقاومتی در روز بوده است. روش‌کار: در این مطالعه هشت دانشجو پسر رشته تربیت‌بدنی دانشگاه گیلان به صورت داوطلب شرکت کردند. آزمودنی‌ها تمرینات همزمان استقامتی و مقاومتی را به مدت 90 دقیقه در دو نوبت صبح و بعدازظهر انجام دادند. برای اندازه‌گیری تغییرات شاخص‌های خون-شناسی (گلبول سفید، گلبول قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، غلظت متوسط هموگلوبین، میانگین حجم گلبول قرمز، پلاکت و حجم پلاسمایی) در مقاطع زمانی پیش، بلافاصله و سه ساعت پس از تمرین هر دفعه نمونه خون گرفته شد. افراد پیش از انجام اولین خون-گیری، حداقل 12 ساعت ناشتا بودند. در پژوهش حاضر از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر و آزمون تعقیبی بن‌فرونی برای بررسی تغییرات هماتولوژیک در سطح معناداری 05/0 P< استفاده شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد گلبول سفید سه ساعت و پلاکت بلافاصله پس از تمرین افزایش معنا‌داری نسبت به پیش از تمرین داشته اند. همچنین هماتوکریت، هموگلوبین و گلبول قرمز سه ساعت پس از تمرین کاهش معنا‌داری نسبت به پیش از تمرین داشته‌اند (05/0P<)، اما تفاوت معنا‌داری در شاخص‌های (MCH، MCHC، MCV و PV) مشاهده نشد (05/0P>). بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به کاهش عوامل خونی مؤثر و مهم در تبادلات گازی و اثرات احتمالی آن‌ها بر اکسیژن رسانی به عضلات فعال و نیز افزایش عوامل ایمنی و انعقاد خون پس از دو جلسه تمرین به مربیان و ورزشکاران توصیه می‌شود در اجرای تمرینات همزمان و مکرر در روز جانب احتیاط را در نظر بگیرند

کلیدواژه‌ها